Pravo i porezi 3/2018

Tiskano izdanje 7,50 EUR
56,51 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novi zakoni – veljača 2018. godine
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u novome Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Promjena nekih prava za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obnova upravnog spora
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Oblici mjesne samouprave
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Priznavanje materijalnih prava iz radnog odnosa nakon prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (I.)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC, glavni urednik
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Naknada za rad menadžera
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Stvarni statut na unutarnjem tržištu EU-a
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Kumulacija zahtjeva za naknadom štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja – osvrt kroz sudsku praksu (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Loris BELANIĆ
Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (I.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Zaštita tržišnog natjecanja
Autor: Dina BALINT VUKELIĆ , mag. iur. i univ. spec. oec.
Too big to fail u okviru čl. 49. Ustava te zaštite tržišnog natjecanja
Autor: Matej Trkanjec , mag. iur.
Konvalidacija formalnih ugovora
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Nesavjesno liječenje kao kazneno djelo protiv zdravlja ljudi u sudskoj praksi
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika