Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – veljača 2018. godine
pip - 3.2018, str. 5
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u novome Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
pip - 3.2018, str. 9
Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu
pip - 3.2018, str. 17
Promjena nekih prava za državne službenike i namještenike
pip - 3.2018, str. 22
Obnova upravnog spora
pip - 3.2018, str. 27
Oblici mjesne samouprave
pip - 3.2018, str. 36
Priznavanje materijalnih prava iz radnog odnosa nakon prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca
pip - 3.2018, str. 43
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
pip - 3.2018, str. 48
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (I.)
pip - 3.2018, str. 52
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu
pip - 3.2018, str. 63
Naknada za rad menadžera
pip - 3.2018, str. 70
Stvarni statut na unutarnjem tržištu EU-a
pip - 3.2018, str. 80
Kumulacija zahtjeva za naknadom štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja – osvrt kroz sudsku praksu (II.)
pip - 3.2018, str. 91
Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (I.)
pip - 3.2018, str. 97
Zaštita tržišnog natjecanja
pip - 3.2018, str. 106
Too big to fail u okviru čl. 49. Ustava te zaštite tržišnog natjecanja
pip - 3.2018, str. 114
Konvalidacija formalnih ugovora
pip - 3.2018, str. 119
Nesavjesno liječenje kao kazneno djelo protiv zdravlja ljudi u sudskoj praksi
pip - 3.2018, str. 126
Jezik u pravu
pip - 3.2018, str. 131
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 3.2018, str. 132
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 3.2018, str. 141
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 3.2018, str. 147
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 3.2018, str. 148
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 3.2018, str. 165
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 3.2018, str. 174