Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. godinu
Stranica:
63.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

       Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna, a porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza može donijeti upravno tijelo jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nadležna ispostava Porezne uprave, ako je općina ili grad svojom odlukom prenijela na Poreznu upravu poslove utvrđivanja te naplatu poreza na kuće za odmor.
       Zbog odgode primjene Zakona o lokalnim porezima u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, godišnji porez na kuće za odmor utvrđivat će se do daljnjega.

       1. Uvod
       2. Usklađenje odluke o lokalnim porezima radi odgode primjene poreza na nekretnine
       3. Porez na kuće za odmor
       4. Podatci na osnovi kojih porezna uprava utvrđuje porez na kuće za odmor
       5. Što se ne smatra kućom za odmor i ne podliježe oporezivanju
       6. Način utvrđivanja korisne površine na koju se plaća porez na kuće za odmor
       7. Propisana oslobođenja od plaćanja poreza i potrebna dokumentacija
       8. Rok za uplatu poreza i obračun zateznih kamata
       9. Žalba na porezno rješenje
       10. Zaključak

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo