Stvarni statut na unutarnjem tržištu EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Stvarni statut na unutarnjem tržištu EU-a
Stranica:
80.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Sažetak:

       U ovome se članku razmatra kolizijskopravni aspekt stvarnopravnih odnosa na unutarnjem tržištu EU-a.
       Autor navedenu problematiku stavlja u trijas sljedećih odnosa: mjerodavnog stvarnog prava za stvarnopravne odnose koje počiva na načelu lex rei sitae, zatim europskopravnog jamstva vlasničkih poredaka u državama članicama EU-a sadržanog u čl. 345. UFEU-a kao i tržišnih sloboda – slobode kretanja robe i usluga (čl. 33., 34. i 56. UFEU-a) te slobode kretanja kapitala (čl. 63. UFEU-a) koje trebaju potaknuti neometanu izgradnju unutarnjeg tržišta u smislu čl. 26. UFEU-a.

       1. Uvod
       2. Načelo lex rei sitae, promjenjivost stvarnog statuta i temeljne tržišne slobode
       3. Načelo lex rei sitae, jamstvo vlasničkih poredaka u državama članicama i druge odredbe europskoga primarnog prava relevantne za tumačenje i pravilnu primjenu stvarnog statuta na području EU-a
       4. Problem stvarnopravnog osiguranja tražbina na pokretninama na unutarnjem tržištu EU-a
       5. Legislativna nadležnost EU-a za uređenje stvarnopravnih odnosa na unutarnjem tržištu EU-a
       6. Prilagodba stvarnih prava u odredbama europskoga sekundarnog MPP-a
       7. Završna razmatranja i zaključak

Hashtags:
#Pravo