Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
174.
Autor/i:
Sažetak:
 1. Mirovanje radnog odnosa i ostvarenje prava. Za utvrđivanje visine otpremnine mjerodavno je prethodno neprekidno trajanje radnog odnosa s tim poslodavcem, što bi uključivalo i razdoblja mirovanja radnog odnosa kod toga poslodavca.
 2. Parnični postupak i presuda upravnog suda. Neuvažavanje pravomoćne presude upravnog suda koja sadržava odluku o pravnom pitanju značajnom za ishod parničnog postupka, povreda je prava.
 3. Upozorenje radnika na obveze iz radnog odnosa. Upozorenje radnika na obveze iz radnog odnosa i ukazivanje na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede tih obveza (prema prevladavajućem mišljenju uključivo i sudsku praksu) samo je procesna pretpostavka (s relativnim učinkom i značenjem) da bi poslodavac donio zakonitu odluku o redovitom otkazu ugovora o radu uvjetovanom ponašanjem radnika.
 4. Ovlast za zastupanje u upravnom sporu. Povrijeđena su pravila postupka kada je omogućeno da ročištu za raspravu u upravnom sporu koje je održao prvostupanjski sud bude prisutna osoba koja nije ovlaštena zastupati tuženika (odvjetnik), ali ako ta pogreška nije utjecala na prava tužitelja, tada nema mjesta usvajanju žalbe.
 5. Porezno motrište prodaje građevinskog zemljišta. Isporuka građevinskog zemljišta za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje oporeziva je PDV-om po stopi od 25 % ako je isporučitelj porezni obveznik.
 6. Oslobođenja od plaćanja PDV-a vezana uz međunarodni prijevoz. Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom odnose se na pomorski prijevoz, odnosno na isporuke dobara i usluga namijenjenih plovilima te zračni prijevoz, odnosno isporuke dobara i usluga namijenjenih zrakoplovima. Navedena se oslobođenja primjenjuju i kada se te usluge zaračunavaju rezidentima drugih zemalja članica EU-a i rezidentima trećih zemalja ako su ispunjeni propisani uvjeti.
 7. Uključivanje troškova u vrijednost građevinskog objekta. Troškovi komunalnog i vodnog doprinosa te naknade za priključke (struja, voda i plin) su troškovi koji su izravno povezani s gradnjom građevinskog objekta i trebaju se uključiti u vrijednost građevinskog objekta.
 8. Obračun PDV-a kod usluga posredovanja. Usluge posredovanja u prodaji na području RH koje hrvatski porezni obveznik zaračunava poreznom obvezniku u Bosni i Hercegovini oporezuju se prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge odnosno za iste se obavlja prijenos porezne obveze na inozemnog kupca.
 9. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu. Godišnji odmor ili dio godišnjeg odmora koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.
 10. Osiguranje tražbina. Dužnik u obveznom odnosu, u pravilu, odgovara vjerovniku za svoj dug osobno, cjelokupnom svojom imovinom. Riječ je o osobnoj odgovornosti dužnika. Da bi se vjerovnikov položaj dodatno pojačao, može se uspostaviti, osim osobne odgovornosti dužnika, stvarnopravna odgovornost određenim predmetom na način da se određeni predmet optereti stvarnim pravom u korist vjerovnika koje ga ovlašćuje da svoju tražbinu namiri iz vrijednosti opterećene stvari, ne bude li mu o dospijeću namirena.
 11. Mandat članova uprave. Mandat članovima uprave d.d.-a i d.o.o.-a počinje s danom donošenja odluke o imenovanju, ako u odluci nije što drugo rečeno. Upis odluke o imenovanju u sudski registar deklaratorne je naravi.
 12. Prodaja osobnog automobila kod kojeg nije korišten pretporez. Isporuka osobnih automobila kupljenih nakon 1. ožujka 2012. godine za koje nije bio moguć odbitak pretporeza prema čl. 61. Zakona o PDV-u i prodaja osobnih automobila nabavljenih isključivo za potrebe djelatnosti oslobođenih PDV-a na temelju čl. 39. st. 1. i čl. 40. st. 1. Zakona o PDV-u, oslobođena je PDV-a.
 13. Usluge u vezi s nepokretnom imovinom. Člankom 19. Zakona o PDV-u i Provedbenom Uredbom Vijeća (EU) br. 282/2011 propisano je da se
Hashtags: