Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
124.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Novčana naknada neimovinske štete  (čl. 200. ZOO-a/91)

 • Orijentacijski kriteriji nisu matematička formula koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade, već sudovi svaki pojedinačni slučaj trebaju individualizirati prema njegovim posebnim okolnostima.

Ugovor o pristupanju dugu (čl. 101. ZOO-a/05)

 • Ne može se valjano pristupiti ugovoru koji ne proizvodi pravne posljedice.

Posljedica neplaćanja premije  (čl. 937. ZOO-a/05)

 • Ako ugovaratelj osiguranja nije platio premije nakon dospijeća, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu, s time da je ugovaratelj osiguranja dužan platiti premiju koja je dospjela za vrijeme trajanja ugovora.

Dospjeće obveze naknade štete  (čl. 1086. ZOO-a/05)

 • Obveza naknade štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete.

Potpuna naknada štete (čl. 1090. ZOO-a/05)

 • U slučaju totalne štete na vozilu vrijednost ostatka vozila ne uračunava se u naknadu ako se vlasnik vozila odrekao ostatka vozila.

Stvarno pravo

Pravo na razvrgnuće suvlasništva  (čl. 47. ZV-a)

 • Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i dopušteno.

Prenamjena zajedničke prostorije  (čl. 372. ZV-a)

 • Onaj tko na temelju zakona stekne pravo vlasništva (prenamjenom) nekretnine ovlašten je to svoje pravo upisati u zemljišne knjige.

Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine (čl. 30. ZZK-a)

 • Ne može se tužbom tražiti uknjižba isključivog prava vlasništva samo na dijelu nekretnine.

Pravo vlasništva nad šumskim zemljištem (čl. 16. ZŠ-a)

 • Šume i šumska zemljišta na teritoriju Republike Hrvatske, osim šuma i šumskih zemljišta u privatnom vlasništvu, u državnom su vlasništvu Republike Hrvatske.

Dio nerazvrstane ceste – koji se ne iskorištava kao javna cesta (čl. 101. ZC-a)

 • Kada se ocjenjuje je li neka nekretnina javno dobro u općoj uporabi, nije odlučno samo to je li ta nekretnina upisana u zemljišnim knjigama kao javno dobro u općoj uporabi, već je bitno njezino faktično svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Prekoračenje međe izvođenjem radova na dogradnji objekta (čl. 155. ZV-a)

 • Vlasnik zemljišta na kojem je izgrađen dio tuđe zgrade ima pravo zahtijevati uspostavu prijašnjeg posjedovnog stanja.

Stjecanje vlasništva na nacionaliziranom zemljištu (čl. 364. st. 4. ZV-a)

 • Društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu, ako nije privedeno namjeni, prestalo je po sili zakona.

Smetanje posjeda– prekid opskrbe električnom energijom (čl. 20. ZV-a)

 • Nema protupravnosti odnosno samovlašća, kada opskrbljivač električnom energijom isključi struju postupajući po uputi tarifnog kupca koji je zahtijevao prekid opskrbe električne energije.

Sredstva zajedničke pričuve (čl. 90. ZV-a)

 • Zajednička pričuva je imovina odvojena od imovine bilo kojeg od suvlasnika, ali i od imovine upravitelja zgrade.

Zahtjev za utvrđenje prava vlasništva na geometrijski odjeljenom dijelu nekretnine (čl. 5.st.1. ZV-a)

 • Nije osnovan tužbeni zahtjev kojim se zahtjeva od suda utvrđenje prava vlasništva razmjerno utvrđenom omjeru u odnosu na cijelu nekretninu.

Građenje na tuđem zemljištu – isplata naknade (čl. 25. ZV-a)

 • Vlasnik zemljišta ima pravo izbora koje može ostvariti najkasnije u roku od tri godine od dana završetka izgradnje, a nakon proteka tog roka može zahtijevati isplatu naknade. Tražbina tužitelja za isplatu naknade je tražbina iz stjecanja bez osnove.

Pravo trgovačkih društava

Davanje

Hashtags: