Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 9.2018
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
148.
Autor/i:
Sažetak:
 1. Pomaganje u obrtu. Obrtniku u obavljanju djelatnosti obrta može pomagati sin, ali pod uvjetom da živi zajedno s obrtnikom, te da zajednički privređuju i troše. Sin kao član obiteljskog kućanstva koji pomaže u obavljanju djelatnosti obrta može izdavati račune za izvršene isporuke dobara i usluga.
 2. Rokovi za čuvanje dokumentacije koja sadržava osobne podatke. Za određivanje vremena čuvanja osobnih podataka u obzir treba ponajprije uzeti odredbe zakona i drugih propisa kojima se propisuje obveza čuvanja poslovne, računovodstvene i druge dokumentacije. Za čuvanje dokumenata koji sadržavaju osobne podatke, a za koje rokovi čuvanja nisu određeni zakonom ili drugim propisom, voditelj obrade mora odrediti rokove čuvanja osobnih podataka i način njihova brisanja.
 3. Ugovor o kompenzaciji. Trgovačka društva A i B mogu prebiti svoja međusobna potraživanja ugovorom o kompenzaciji, iako ona nisu dospjela.
 4. Ugovori s međunarodnim elementom. Ako s kupcima koji imaju sjedište u Sloveniji niste ugovorili pravo koje će se primijeniti na sklopljene ugovore o kupoprodaji, primjenjuje se hrvatsko pravo jer je to pravo države u kojoj prodavatelj (hrvatsko trgovačko društvo) ima sjedište.
 5. Obračun PDV-a na usluge gradnje silosa u trećoj zemlji. Usluge u vezi s nekretninom prema čl. 19. Zakona porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/16.; dalje: Zakon o PDV-u) oporezive su prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.
 6. Porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama. U Narodnim novinama 62/18. objavljen je Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (dalje: Zakon), a stupio je na snagu 21. srpnja 2018. godine. Zakon je donesen u svrhu provedbe jednokratne mjere pomoći radi rješavanja problema blokiranih računa građana. Otpisi dugova koji se izvrše prema odredbama toga Zakona, porezno su priznati trošak za vjerovnika, dok se dužniku takav otpis ne smatra oporezivim primitkom.
 7. Obračun PDV-a na najam traktora slovenskom poreznom obvezniku. Usluga najma traktora na rok od dva mjeseca oporeziva je prema mjestu sjedišta primatelja ako je on porezni obveznik, a ne prema mjestu gdje će se traktor staviti na raspolaganje.
 8. Izvanredni pravni lijek iz čl. 78. Zakona o upravnim sporovima – dopuštenost. Protiv presude Visokoga upravnog suda RH kojom je poništena osporena odluka javnopravnog tijela i predmet vraćen na ponovni postupak dopušten je zahtjev za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti pravomoćne presude.
 9. Opći akt jedinice lokalne samouprave, izostanak javne objave – učinak na pojedinačno rješenje. Odluka jedinice lokalne samouprave koja nije objavljena na propisani način nije opći akt. Pojedinačno rješenje utemeljeno na neobjavljenoj odluci nije pravno valjano.
 10. Plaće – primjena općinske odluke – retroaktivnost. Nezakonito je propisivanje da se Odlukom o mjerilima za određivanje plaća naknada i ostalih materijalnih primanja općinskih dužnosnika primjenjuje na obračun plaća za mjesec koji prethodi stupanju odluke na snagu.
 11. Pravo na povećanu plaću – kumuliranje dodataka – prekovremeni rad. Zakonom nije isključena mogućnost kumuliranja dodataka na plaću prema različitim osnovama.

 

Hashtags: