Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
115.
Autor/i:
Sažetak:
 1. Nejednaki raspored radnog vremena. Ako je uveden nejednaki rasporeda radnoga vremena radno vrijeme će biti raspoređeno tako da tijekom nekih dana, tjedana odnosno mjeseci traje dulje, a tijekom drugih kraće od punoga ili nepunoga radnog vremena radnika. Nejednaki rasporeda radnog vremena mogu redovito koristiti svi poslodavci, bez obzira na narav posla koji obavljaju.
 2. Stranac kao osnivač d.o.o.-a. Državljanin Bosne i Hercegovine može slobodno osnovati d.o.o. u RH, poštujući pritom odredbe čl. 385. - 397. ZTD-a o osnivanju d.o.o.-a. Ako odluči zaposliti se u svom društvu, to će moći učiniti na temelju dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote.
 3. Kopiranje osobne iskaznice radnika. Prema našem mišljenju kopiranje ili skeniranje te čuvanje preslike osobne iskaznice (i drugih osobnih dokumenata) predstavljalo bi prekomjerno prikupljanje osobnih podataka jer za takvo postupanje ne postoji zakonski temelj niti opravdana svrha. Navedeni način obrade osobnih podataka možebitno bi bio moguć uz izričitu privolu radnika.
 4. Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem. Ako s radnikom ugovorite zabranu natjecanja te poštujete odredbe o visini i urednosti isplate ugovorene naknade za vrijeme trajanja zabrane, radnik je vezan ugovornom odredbom o zabrani natjecanja te odgovara za svaku štetu koju bi prouzročio postupanjem protivno takvoj zabrani.
 5. Zastara i ispunjenje zastarjele obveze. Dužnik koji nakon nastupa zastare ispuni zastarjeli dug, nema pravo zahtijevati povrat onog što je ispunio, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela.
 6. Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje. Promidžbene usluge koje prima hrvatski porezni obveznik od poreznog obveznika iz treće zemlje oporezuju se prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge odnosno hrvatskoga poreznog obveznika. To znači da hrvatski porezni obveznik obračunava PDV na stjecanje tih usluga kao obvezu i pretporez.
 7. Smanjenje obveze za PDV kod naknadno odobrenog popusta. Ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog odobrenja za naknadni popust kupcu koji je porezni obveznik, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti svotu PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.
 8. Trajanje neplaćenog dopusta. Ukupno trajanje neplaćenog dopusta nije utvrđeno Zakonom o radu, nego ovisi o odobrenju poslodavca
 9. Pojam i položaj poslodavca. Prema Zakonu o radu poslodavac je osoba koja zapošljava, osoba za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove
 10. Obveza vođenja evidencija radnog vremena za polaznike stručnog osposobljavanja za rad. Obveza vođenja evidencije radnog vremena odnosi se i na osobe koje rade putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 11. Troškovi obrazovanja i osposobljavanja za rad. Poslodavac ima obvezu u skladu s mogućnostima i potrebama rada radniku omogućiti školovanje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, dok u pravilu nema obvezu snositi troškove obrazovanja i osposobljavanja za rad.
 12. Dopunski rad kod drugog poslodavca. Radnik koji je zaposlen u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca može sklopiti ugovor o radu kod drugog poslodavca (dopunski rad kod drugog poslodavca) u najduljem trajanju do 8 sati tjedno i do ukupno 180 sati godišnje.
 13. Preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo. Ustanova se može preoblikovati u trgovačko društvo ili pripojiti trgovačkom društvu ako su osnivači ustanove donijeli odluku o preoblikovanju, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima kojima su uređene statusne promjene javnoga trgovačkog društva.

 

Hashtags: