Kredit i dani predujam

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Kredit i dani predujam
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju primljeni kredit, koji je primljen prema načelu odobrenog minusa na transakcijskom (poslovnom) računu, te dani predujam za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. Pri evidentiranju kredita ove vrste mora se pripaziti na niz okolnosti koje se odnose na njegovo korištenje i povrat, a osobito ako on obuhvaća dvije proračunske godine. Pri davanju predujma za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, predujam i dalje ima obilježje financijske imovine.

1. Kredit odobren prema načelu odobrenog minusa na transakcijskom računu
2. Dani predujam za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo