Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2018. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2018. godinu
Stranica:
8.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

A. Naknade za šume
1. Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma

B. Članarine turističkim zajednicama
2. Tko je obvezan plaćati članarinu turističkim zajednicama

C. Rente
3. Spomenička renta
4. Članarine i doprinosi za koje se ne podnosi godišnji obračun
5. Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine