Prilog godišnji obračun

Rokovi dostave financijskih izvješća za 2018. godinu
PrGO - 1.2019, str. 2
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2018. godinu
PrGO - 1.2019, str. 8
Obračun amortizacije za 2018. godinu
PrGO - 1.2019, str. 29
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2018. godinu
PrGO - 1.2019, str. 38
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine
PrGO - 1.2019, str. 60
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2018. godinu – sastavljanje obrasca PD
PrGO - 1.2019, str. 77
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
PrGO - 1.2019, str. 129
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2018. godinu
PrGO - 1.2019, str. 135
Izvještaj o novčanim tokovima za 2018. godinu
PrGO - 1.2019, str. 141
Izvještaj o promjenama kapitala za 2018.
PrGO - 1.2019, str. 149
Bilješke uz financijska izvješća za 2018.
PrGO - 1.2019, str. 156
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP za 2018. godinu
PrGO - 1.2019, str. 158