Prilog godišnji obračun 1/2019

Rokovi dostave financijskih izvješća za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2018. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Obračun amortizacije za 2018. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2018. godinu – sastavljanje obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanim tokovima za 2018. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvještaj o promjenama kapitala za 2018.
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Bilješke uz financijska izvješća za 2018.
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.