Godišnji obračun poreza na dobitak za 2018. godinu – sastavljanje obrasca PD

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2018. godinu – sastavljanje obrasca PD
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
5. Porez po odbitku
6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
7. Prelazak oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
8. Stopa poreza na dobitak
9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – obrazac PD

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi