Oprezivanje "inozemnih usluga" u sustavu PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Oprezivanje "inozemnih usluga" u sustavu PDV-a
Stranica:
59.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Zasigurno se može reći da je određivanje mjesta obavljanja tzv "inozemnih" usluga najteže porezno odre đenje u sustavu PDV-a. Međutim, to je i nužna radnja pri određivanju poreznog položaja obavljenih usluga inozemnim poduzetnicima i građanima kao i usluga koje inozemni poduzetnici obave tuzemnim poduzetnicima, jer o tome ovisi treba li na izlazni odnosno ulazni račun obračunati PDV ili ne. Kompleksna porezna problematika oporezivanja "uvoznih i izvoznih" usluga te utvrđivanje mjesta oporezivanja kao temeljnog kriterija tema je ovoga članka.
Hashtags: