Financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave - lokalni porezi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave - lokalni porezi
Stranica:
69.
Autor/i:
Aleksandra ANTOLIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zastupnički dom Hrvatskog sabora na sjednici od 28. lipnja 2001. donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Zakon je objavljen u Nar. nov., br. 59/01. od 30. lipnja 2001., stupio je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. srpnja 2001., osim odredaba koje se odnose na porez na automate za zabavne igre koje se primjenjuju od 1. siječnja 2002.). Tim se Zakonom između ostalog proširuje materijalna osnova za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povećanjem pojedinih oblika lokalnih poreza i propisivanjem mogućnosti uvođenja novih, a jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava veća samostalnost u Zakonom određenom okviru elemenata lokalnih poreza, o čemu prikaz daje naša suradnica iz Ministarstva financija.
Hashtags: