Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
117.
Autor/i:
Sažetak:
  1. Porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona. Višenamjenski vrijednosni kupon je vrijednosni kupon za koji u trenutku njegova izdavanja nije poznato mjesto isporuke dobara ili usluga na koje se odnosi vrijednosni kupon ili PDV koji treba platiti na ta dobra ili usluge. Izdavanje višenamjenskoga vrijednosnog kupona ne podliježe oporezivanju PDV-om jer u trenutku izdavanja toga kupona nisu poznati svi elementi za obračun PDV-a. Kod višenamjenskih vrijednosnih kupona PDV se obračunava u trenutku njihove uporabe odnosno zamjene za robu ili usluge na koje se odnosi kupon.
  2. Porezno motrište isporuke dobara u drugu zemlju članicu EU-a. Isporuka dobara u drugu zemlju članicu EU oslobođena je plaćanja PDV-a u RH ako su dobra otpremljena u drugu zemlju članicu EU-a poreznom obvezniku koji ima valjan PDV ID broj.
  3. Porezno motrište isporuke dobara s montažom u drugu zemlju članicu EU-a. Isporuke dobara koje otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba u njihovo ime, a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ili druga osoba za njegov račun s ili bez probnog rada, oporezuju se prema mjestu gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju. Isporuke dobara s montažom uključuju isporuku opreme, strojeva i slično koji se montiraju odnosno postavljaju.
  4. Konzumacija alkohola na radnom mjestu. Poslodavac može otkazati ugovor o radu, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, između ostaloga i ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika). Konzumiranje alkohola na radu predstavlja kršenje obveza iz radnog odnosa vezanih za sigurnost na radu.
  5. Prekid rada i naknada plaće. Za vrijeme prekida rada do kojega dođe krivnjom poslodavca ili drugih okolnosti za koje radnik ne odgovara, radnik ima pravo na naknadu plaće. S obzirom na to da je u konkretnom slučaju došlo do puknuća cijevi, što je izvanredna okolnost za koju ne odgovaraju ni poslodavac ni radnik, poslodavac je obvezan radnicima za navedeno razdoblje u kojem nisu radili isplatiti naknadu plaće.
  6. Rad državljana EGP-a u RH. Državljanin EGP-a i članovi njegove obitelji mogu u raditi RH i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad (odnosno bez potvrde o prijavi rada), koja je za boravak i rad inače potrebna državljanima trećih država (državljanima država koje nisu članice EGP-a). Državljaninu države članice EGP-a u tu svrhu izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka u svrhu rada.
  7. Zajam članovima uprave. D.d. i d.o.o. mogu kao zajmodavci odobravati i isplaćivati zajmove kako fizičkim tako i pravnim osobama. Pritom su odredbama ZTD-a određeni posebni uvjeti pod kojima d.d. i d.o.o. mogu odobravati zajmove članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i članovima njihovih užih obitelji.
  8. Obračun kamata na zajam osnivaču ustanove. Pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba obračunava se kamata najmanje do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma. Navedenu kamatu propisuje ministar financija, a u 2018. godini iznosila je 4,55 %.
  9. Obračun PDV-a na usluge gradnje skladišta u Njemačkoj. Usluge u vezi s nekretninom prema čl. 19. Zakona porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 106/18.; dalje: Zakon o PDV-u) oporezive su prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.

 

Hashtags: