Pojednostavljeno razvrstavanje carinske robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Pojednostavljeno razvrstavanje carinske robe
Stranica:
94.
Autor/i:
Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Sažetak:
Na robu koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske plaća se, osim iznimaka propisanih carinskim zakonom, carina prema Carinskoj tarifi.

Carinska tarifa je sastavni dio Zakona o carinskoj tarifi kojim se uređuju i pravila o razvrstavanju pojedine robe u tarifne brojeve i podbrojeve te tarifne stavke. Carinska tarifa proizvoda, robe koja se uvozi iznimno na zahtjev carinskog deklaranta može se u tarifni stavak gotovog proizvoda razvrstati pojednostavljeno, a prema odredbi čl. 8. Zakona o carinskoj tarifi, o čemu podrobnije pišemo u ovom članku.

Hashtags: