Evidencije u području rada koje vode poslodavci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Evidencije u području rada koje vode poslodavci
Stranica:
117.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Radi organiziranog i ujednačenog statističkog praćenja i evidentiranja pojava i činjenica iz područja rada, zapošljavanja i socijalnog osiguranja u zemlji kao i zbog obveza koje država treba ispunjavati prema Međunarodnoj organizaciji rada kao njezina članica, propisano je vođenje određenih evidencija na području rada. Obvezu vođenja evidencija i njihov sadržaj propisuje Zakon o evidencijama u oblasti rada, koji je preuzet od bivše države i primjenjuje se u nas temeljem Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja (Nar. nov., br. 34/91. i 26/93.). O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: