Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Prividan ugovor (čl. 285. st. 1. ZOO-a)

 • Pobude zbog kojih je ugovor zaključen ne utječu na njegovu valjanost već ukoliko je nedopuštena pobuda bitno utjecala na odluku jednog ugovaratelja da sklopi ugovor, a drugi ugovaratelj je to znao ili morao znati, ugovor će biti bez učinka.

Stjecanje bez osnove (čl. 1120. ZOO-a)

 • Zahtjev za isplatu naknade za bespravno korištenje predmetne nekretnine nije vlasničkopravne (stvarnopravne) naravi.

Ugovorna kazna (čl. 270. ZOO-a/91)

 • Kako su stranke htjele takvu ugovornu kaznu, zbog značaja kojeg je rad tužitelja imao za tuženika, u svezi kojeg je tužitelju i ostavljen relativno kratak rok za dovršenje svih radova i ta kazna ugovorena “bez ograničenja ukupne visine”, u okolnostima konkretnog slučaja kazna nije “nerazmjerno” visoka prema njenoj prirodi i svrsi.

Naknada štete (čl. 1063. ZOO-a)

 • U situaciji kada nedostaje osnovna pretpostavka za naknadu štete, a to je uopće postojanje štete, tužbeni zahtjev za naknadom iste je neosnovan.

Naknada štete zbog otkaza ugovora o radu (čl. 109. ZR-a/95)

 • Okolnost što se poslodavac u nastojanju rješenja konfliktnog odnosa sa tužiteljicom kao radnicom poslužio zakonom dopuštenim sredstvom kao što je otkaz ugovora o radu, sve i ako se ovaj u postupku pred sudom utvrdio nedopuštenim, ne može se smatrati protupravnom radnjom, a koja bi rezultirala odgovornošću poslodavca za naknadu štete radniku.

Stvarno pravo

Predmet posjedovanja (čl. 10. ZV-a)

 • Kada se govori o posjedu stvari za istaknuti je kako posjed nije stvarno pravo nego je faktična vlast glede stvari. Stoga, dio stvari koji je samostalan može biti zasebnim predmetom posjeda, ali to može biti i neki nesamostalni dio stvari.

Pravo na zaštitu posjeda (čl. 21. ZV-a)

 • Pravo na zaštitu posjeda prestaje protekom 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja.

Otkup stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (čl. 370. ZV-a)

 • Pravo vlasništva na stan kupac stječe upisom u zemljišne knjige nakon što se provede postupak u kojem će se prema posebnom propisu utvrditi oblik i veličina građevne čestice važne za redovitu uporabu zgrade.

Predstečajno i stečajno pravo

Nastavak postupka nakon predstečajne nagodbe (čl. 70. ZFPPN)

 • Vjerovnik koji pravovremeno nije svoje potraživanje prijavio niti je sudjelovao u postupku radi sklapanja predstečajne nagodbe, protekom roka za prijavu potraživanja u tom postupku, više ne može, ne samo pokrenuti, već niti nastaviti voditi parnični postupak za utvrđenje odnosno ostvarenje tražbine nastale prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe.

Stečaj potrošača (čl. 79. ZSP-a)

 • Ne presumira se da svaka osoba ima u svom vlasništvu određene pokretnine, već je svaki vjerovnik koji tvrdi da potrošač ima određenu imovinu dužan svoje navode i dokazati, dostavljanjem dokaza iz kojih će sud utvrditi ima li potrošač i kakvu imovinu, a shodno utvrđenjima donijeti i odgovarajuće odluke glede poštenja potrošača.

Razlučni vjerovnici (čl. 38. SZ-a)

 • Razlučni vjerovnici dužni su nadležnu jedinicu Financijske agencije u roku za prijavu tražbine obavijestiti o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo te dati izjavu odriču li se prava na odvojeno namirenje.

Otvaranje postupka stečaja potrošača (čl. 44. ZSP-a)

 • Kako predlagatelj uz prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, nije sudu dostavio plan ispunjenja obveza, kojim bi predložio umanjenje neke obveze makar u dijelu, rokove isplate i način ispunjenja, to je, pravilnom primjenom materijalnog prava, predmetni prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača trebalo odbac
Hashtags: