RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 • ZID Zakona o obrtu
 • ZID Zakona o ustanovama
 • ZI Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi
 • ZID Zakona otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
 • ZID Zakona alternativnim investicijskim fondovima
 • ZID Zakona o gradnji
 • Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu
 • Zakon o vatrogastvu
 • Zakon o obradi biometrijskih podataka
 • Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske
 • ZID Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima
 • ZI Zakon o zaštiti prirode
 • Zakon o zaštiti zraka
 • Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
 • ZID Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006
 • ZI Zakona o državnoodvjetničkom vijeću
 • ZI Zakona o državnom sudbenom vijeću
 • ZID Zakon o sudovima za mladež
 • ZID Kaznenog zakona
 • ZID Zakona o kaznenom postupku
 • ZID Zakona o zaštiti od naselja u obitelji
 • Zakon o biljnom zdravstvu
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o cestovnom prometu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)