Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
117.
Autor/i:
Sažetak:
Obvezno pravo
Zahtjev za naknadu štete (čl. 117. ZR-a/09)
• Odlučujući o zahtjevu tužitelja za naknadu mu, pravilno su nižestupanjski sudovi polazeći od vremena kojeg je tužitelj proveo na radu kod tuženika (nepunih pet godina), njegovoj životnoj dobi i obiteljskim prilikama (ima troje malodobne djece, supruga je nezaposlena u vrijeme sudskog raskida ugovora o radu), određena naknada štete u visini četiri prosječne bruto plaće.
Nematerijalna šteta (čl. 21. ZN-a)
• Potpuno je razumljivo da je tužitelj takve netočne navode u spornom članku glede njegove (ne)kompetentnosti da obavlja posao kontrolora na utakmici, a koji, da su bili točni i njega ozbiljno diskvalificirali za obavljanje daljnjih aktivnosti u svijetu nogometa, doživio kao ozbiljnu povredu njegovog ugleda i časti kao športskog radnika.
Zadužnica – stjecanje bez osnove (čl. 1111. ZOO-a/05)
• Sud drugog stupnja nalazi da na strani tuženika nije bilo stjecanja bez osnove, jer je u trenutku aktiviranja sporne zadužnice postojalo dospjelo potraživanje tuženika koje je, prema usmenom sporazumu stranaka, bilo osigurano tom zadužnicom, slijedom čega se mora zaključiti da je za spornu naplatu postojala osnova.
Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine (čl. 72. ZOO-a)
• Ako je sklopljen usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine kojeg su ugovorne strane izvršile u cijelosti i ako je izvršena predaja posjeda nekretnine s namjerom prijenosa vlasništva tada je usmeni kupoprodajni ugovor valjana pravna osnova za stjecanje vlasništva na nekretnini.
Konverzija kredita s valutnom klauzulom (čl. 87. ZZP-a)
• Dodatkom ugovora kojim je izvršena konverzija kredita s valutnom klauzulom u CHF u kredit s valutnom klauzulom u EUR stranke nisu rješavale pitanje preplaćenih kamata do dana konverzije.
 
Stvarno pravo
Etažiranje stambene zgrade (čl. 53. ZV-a)
• Suvlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnoga dijela drugom suvlasniku koji ima odgovarajući suvlasnički dio.
Vrijeme dosjedanja (čl. 159. ZV-a)
• U vrijeme dosjelosti uračunava se i vrijeme do 08. listopada 1991. godine, ako se time ne vrijeđaju vlasnička prava osoba koja ta prava nisu stekla na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Stjecanje prava vlasništva (čl. 159. ZV-a)
• Pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću (kvaliteta i trajanje posjeda, sposobnost posjednika biti vlasnikom stvari te sposobnost stvari da bude u vlasništvu) moraju biti ispunjene u vrijeme podnošenja tužbe.
Sanacija krovišta – poslovi izvanredne uprave (čl. 41. ZV-a)
• U obavljanju tuđeg posla bez naloga ili ovlaštenja može se pristupiti samo ako posao ne trpi odgađanje te predstoji šteta ili propuštanje očite koristi.
Stjecanje vlasništva građenjem na tuđem zemljištu (čl. 388. ZV-a)
• Odredba iz paragrafa 418. OGZ-a omogućavala je stjecanje prava vlasništva građenjem, ukoliko je vlasnik zemljišta to građenje dopustio ili se pak istome nije protivio.
 Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (čl. 388. ZV-a)
• Prema pravnim pravilima OGZ-a vlasništvo nekretnina moglo se steći na temelju pravnog posla i bez upisa u zemljišne knjige, ako je ugovor bio izvršen.
 
Radno pravo
Kumulacija dodataka na osnovnu plaću (čl. 57. KU)
• Nižestupanjski su sudovi u pravu kada smatraju da tužiteljici pripada utužena glavnica s osnove neisplaćenih dodataka za otežane uvjete rada i za iznimnu odgovornost za život i zdravlje pacijenata i za odrađene sate prekovremenog rada.
Savjetovanje sa radničkim vijećem (čl. 145. ZR-a/95)
• Ugovor o radu nije prestao jednostranom odlukom poslodavca već sklapanjem novog ugovora. Budući da sklapanje ugovora o radu ne
Hashtags: