Pravo i porezi 6/2020

Tiskano izdanje 8,28 EUR
62,39 KN
Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – svibanj 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Nova potpora za očuvanje radnih mjesta za lipanj te dopuna uvjeta za svibanj
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Obvezatnost odluka (mjera), preporuka, tumačenja, mišljenja, stajališta i dr. Jesu li to opći akti?
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor – ostvarivanje biračkog prava
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Povrat PDV-a stranim poreznim obveznicima za nabavljena dobra i usluge u RH
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obvezno objavljivanje informacija o potencijalnim aranžmanima agresivnoga poreznog planiranja (MDR – DAC6)
Autor: Vanja Martinović , dipl.iur.
COVID 19 – porezna pomoć za poduzetnike i zaposlenike u Njemačkoj
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Odgovornost gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave prema praksi Suda EU-a
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji
Autor: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Maganić
Sklapanje ugovora na daljinu
Autori: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Pravni nedostatci kod ugovora o kupoprodaji
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Odgovornost za neispravan proizvod
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Štete od potresa na zgradama i vinkulacija police osiguranja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Nova rješenja uvođenja moderne tehnologije u parnični postupak na pandemijsko-potresnom testu
Autor: Iva BULJAN , dipl.iur.
Pravo na isključivanje u radnom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika