Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva
Stranica:
96.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Dragan Zlatović
Sažetak:
Područje zaštite izuma patentom kao pravom intelektualnog vlasništva u RH bilo je do 20. veljače 2020. godine uređeno Zakonom o patentu (Nar. nov., br. 173/03, 54/05, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10, 49/11, 76/13, 46/18), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine, Pravilnikom o patentu (Nar. nov., br. 117/07, 3/11, 66/11, 145/12, 85/13, 43/17) i relevantnim međunarodnim ugovorima. Donošenjem novog Zakona o patentu (Nar. nov., br. 16/20) u hrvatski su sustav zaštite prava intelektualnog vlasništva unesene određene novine koje se obrađuju o ovome članku.
1. Pojam patenta
2. Registracija patenta
3. Zaključak
Hashtags:
#AutorskoPravo, #IntelektualnoVlasništvo, #Izum, #Pravo, #RegistracijaPatenta, #ZakonOPatentu