Odgovornost gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave prema praksi Suda EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Odgovornost gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave prema praksi Suda EU-a
Stranica:
60.
Autor/i:
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Sažetak:
U članku se razmatra tema odgovornosti gospodarskih subjekata za nepravilnosti tijekom postupaka javne nabave. To se pitanje sagledava s gledišta Zakona o javnoj nabavi, nakon čega se daje pregled dviju značajnih odluka Suda EU-a, u kojima je Sud izrazio shvaćanja o obvezujućoj prirodi prava javne nabave ratione personae te dopuštenosti i ograničenjima u izricanju novčanih kazna gospodarskim subjektima.
1. Uvod
2. Poteškoće naručitelja prilikom objašnjenja dokumentacije ponuditelja i izmjena ugovora o javnoj nabavi
3. Predmeti C-523/16 i C-536/16 te C-263/z19 pred Sudom EU-a
4. Zaključak
Hashtags:
#JavnaNabava, #Pravo, #SudEU, #UgovorOJavnojNabavi