Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji
Stranica:
65.
Autor/i:
Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Maganić
Sažetak:
Pravne posljedice zaključenja ugovor o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskom franku i prava potrošača već su dulje vrijeme jedna od gorućih tema u RH. Posljednji korak u postupku kolektivne pravne zaštite koji je trajao godinama, s ciljem da se utvrde ništetnima ugovorne odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli u švicarskom franku bila je revizijska odluka Vrhovnog suda RH Rev 2221/2018-11 od 3. rujna 2019. godine. Citiranom je odlukom Vrhovni sud, pored ostaloga, potvrdio odluku Visokoga trgovačkog suda Pž-6632/2017-10 od 14. lipnja 2018. godine u dijelu koju se odnosio na utvrđenje ništetnosti ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli u švicarskom franku. Međutim, neposredno nakon preispitivanja pravnih posljedica i granica kolektivne pravne zaštite, u RH pokrenut je prvi ogledni postupak, koji je rezultirao pravnim shvaćanjem Vrhovnog suda o valjanosti ugovora o konverziji.
1. Uvod
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju
3. Odnos ZID ZPK 15 i kolektivne pravne zaštite
4. Pravne posljedice pravnog shvaćanja Vrhovnog suda o valjanosti ugovora o konverziji
5. Umjesto zaključka – što dalje
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #KamatnaStopa, #PravaPotrošača, #Pravo, #UgovorOKreditu, #ValutnaKlauzula