Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Ništetnost ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

rrif - 12.2020, str. 241
Bankarski krediti za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Na tržištu su dostupne brojne vrste kredita banaka kratkoročni srednjoročni dugoročni namjenski nenamjenski uz fiksne ili promjenjive kamatne stope ...

rrif - 11.2020, str. 168
Što banke gledaju kada se traži kredit
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Poduzetnik obično dolazi u banku s okvirnom odlukom o svojim potrebama na koje će banka odgovoriti nakon završena postupka ...

pip - 10.2020, str. 41
Analiza pravnih učinaka valutne klauzule i instituta konverzije u svjetlu recentne prakse Suda EU-a
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku u bitnim crtama analizira pojedina prijeporna pravna pitanja koja su se pojavila u sudskoj praksi tijekom rješavanja ...

pip - 6.2020, str. 65
Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji
Autor: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Maganić

Pravne posljedice zaključenja ugovor o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskom franku i prava potrošača već su dulje vrijeme jedna ...

pip - 5.2020, str. 67
Osvrt na odluku Vrhovnog suda o pitanju konverzije kredita u CHF
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku analizira pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o pravnim posljedicama konverzije kredita u CHF U tom smislu autor ...

pip - 3.2020, str. 18
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Autor: Ivana KUHAR, dipl.iur.

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni ...

pip - 5.2019, str. 15
Učinak konverzije kredita denominiranih u CHF i onih u kunama s valutnom klauzulom u CHF kroz sudsku praksu
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku kroz aktualnu i recentnu sudsku praksu i relevantne zakonske odredbe transparentno te na zanimljiv način razmatra ...