Sklapanje ugovora na daljinu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Sklapanje ugovora na daljinu
Stranica:
70.
Autor/i:
Goran TOPIĆ, mag. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:
Epidemija virusa COVID-19 aktualizirala je pitanje sklapanja ugovora na daljinu, u situacijama kada se dvije stranke (ugovaratelji) ne nalaze na istom mjestu u trenutku sklapanja ugovora odnosno kada one prilikom sklapanja ugovora komuniciraju putem (raznih) sredstava daljinske komunikacije, a ne „licem u lice.“ Autori u članku stoga navode najvažnija pitanja koja nastaju prilikom sklapanja ugovora na daljinu te posebnu zaštitu koju radi zaštite prava i obveza potrošača prilikom sklapanja ugovora na daljinu uređuje Zakon o zaštiti potrošača.
1. Uvod
2. Sklapanje ugovora - osnove
3. Suglasnost volja
4. Ponuda
5. Prihvat ponude
6. Šutnja ponuđenika
7. Ponuda neovlaštene osobe
8. Vrijeme i mjesto sklapanja ugovora
9. Zakon o zaštiti potrošača
10. Zaključak
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObvezniOdnosi, #Pravo, #SklapanjeUgovora, #SredstvaDaljinskeKomunikacije, #UgovoriNaDaljinu