Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Raskid ugovora (čl. 368. ZOO-a)

 • Suprotno revizijskim navodima tužitelja, kod činjenice da je kupoprodajni ugovor raskinut u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela tužitelja, a ne i u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela A. H., onda je izvjesno da je neosnovan zahtjev tužitelja upravljen na isplatu preostale kupoprodajne cijene iz spornog ugovora.

Verzijski zahtjev (čl. 218. ZOO-a/91)

 • U odnosu na verzijski zahtjev, valja istaknuti da primjena tog instituta u ovom sporu ne dolazi u obzir jer tužitelj u konkretnom slučaju nije nekoj trećoj osobi platio dug RH koji ona nije platila, a po zakonu ga je morala platiti.

Materijalni nedostaci stvari (čl. 488. ZOO-a/91)

 • Odredba koja uređuje pitanje gubitka prava kupca po isteku jedne godine od odašiljanja obavijesti prodavatelju se odnosi samo na ona prava kupca koja su naznačena u čl. 488. ZOO/91, a ne i na prava na naknadu štete kupca koji nije obuhvaćen tim prekluzivnim rokom.

Naknada imovinske štete (čl. 1089. ZOO-a)

 • Protupravno postupa ona osoba koja svojim djelovanjem ili propuštanjem povrijedi neki propis, a samim podnošenjem kaznene prijave odnosno tužbe radi naknade štete sudu, neovisno o tome kako su ti postupci završeni, pravni poredak nije povrijeđen.

Utvrđivanje visine pravične novčane naknade (čl. 1100. ZOO-a)

 • Orijentacijski kriteriji i iznos za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete predstavljaju, kako sama riječ ukazuje, kriterije koji trebaju omogućiti ujednačenu primjenu odredbe čl. 1100. ZOO. Ti kriteriji ne mogu predstavljati matematičku formulu koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade.

Stvarno pravo

Ugovor o doživotnom uzdržavanju - zabilježba (čl. 39. ZZK)

 • Zabilježbom postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju ne osniva se prvenstveni red, već se radi o zabilježbi koja djeluje apsolutno i prema svima samo u smislu da se nitko ne može pozivati na to da nije znao za postojanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, niti da mu nisu bili vidljivi odnosi nastali na temelju takvog ugovora.

Brisovna tužba (čl. 129. ZZK)

 • Nositelj knjižnoga prava kojem je povrijeđeno njegovo pravo uknjižbom u korist neke osobe ovlašten je radi zaštite toga svoga prava zahtijevati brisanje svake uknjižbe koja ga vrijeđa i uspostavu prijašnjega zemljišnoknjižnog stanja (brisovna tužba).

Napuštene stvari (čl. 132. ZV)

 • Ako vlasnik odbija preuzeti svoje stvari nakon što je pozvan da iste preuzme, smatra se da su te stvari napuštene.

Stjecanje prava vlasništva (čl. 47. ZV-a)

 • Suvlasnik može u postupku zahtijevati utvrđenje prava vlasništva jednog točno određenog dijela nekretnine za cijelo.

Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi (čl. 362.st.1. ZV-a)

 • U sudskom postupku dopušteno je tužbenim zahtjevom od suda zahtijevati da naloži provedbu parcelacijskog elaborata i prijavnog lista u zemljišnu knjigu.

Radno pravo

Iznošenje obrane radnika (čl. 111. ZR-a/09)

 • Jasno je da zahtjev za zaštitu prava sadržajno predstavlja iznošenje obrane od strane tužitelja, a sve vezano za sporni događaj, što znači, ne samo da je tužitelju bilo omogućeno iznošenje obrane, već ju je on i iznio.

Ugovor o radu na određeno vrijeme (čl. 12. ZR-a)

 • Ugovor o radu na određeno vrijeme kojeg je tužiteljica dobrovoljno sklopila s tuženikom, u kojem jest naveden razlog sklapanja takvog ugovora, a koji je razlog potkrijepljen rezultatima provedenih dokaza tijekom postupka, neovisno i o ranije zaključenim ugovorima o radu na određeno vrijeme za isto radno mjesto, ne može prerasti u ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Sudski raskid ugovora o radu i smrt radnika (čl. 103. ZR-a/95)

 • U slučaju da sud nađe zahtjev (za sudski raskid ugovora o radu) osnovanim s danom koji predlaže po
Hashtags: