Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
124.
Autor/i:
Sažetak:
  1. Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID-19. Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke. U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijene i popusti koji se kupcu odobre u trenutku ispostavljanja računa ili u trenutku isporuke.
  2. Blagdani i neradni dani. Za dane u koje bi prema rasporedu radnog vremena radnik trebao raditi, ali ne radi zbog toga što je blagdan ili neradni dan, ostvaruje pravo na naknadu plaće. Ako blagdan pada u dan kada bi radnik trebao raditi pa zaista i radi, radnik stječe pravo na povećanu plaću. Ako pak radnik u dane blagdana i neradnih dana ne radi jer i inače prema rasporedu radnog vremena ne bi trebao raditi, radnik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće ni povećanu plaću.
  3. Obavljanje studentskih poslova i evidencije. Poslodavac koji kao naručitelj posla sklopi ugovor za obavljanje studentskoga posla s izvođačem (studentom), ima obvezu voditi posebnu evidenciju o redovitim studentima koji kod poslodavca rade posredovanjem ovlaštenih studentskih centara.
  4. Dopunski rad. Ugovor o dopunskom radu može se sklopiti samo s poslodavcem s kojim radnik već nije u radnom odnosu jer je izričito određeno da radnik može sklopiti ugovor o dopunskom radu, pod propisanim uvjetima, „s drugim poslodavcem“ (dakle s onim s kojim radnik već nema sklopljen ugovor o radu).
  5. Prekovremeni i noćni rad trudnih radnica. Poslodavac može od trudne radnice zahtijevati da radi prekovremeno (više od svoga ugovorenog punog ili nepunog radnog vremena) samo ako mu trudnica dostavi pisanu izjavu da dobrovoljno pristaje na takav rad. S druge strane, trudnica, u pravilu, može raditi noću, osim ako poslodavcu predoči potvrdu nadležnog liječnika specijalista ginekologa kojom se potvrđuje da je za sigurnost i zdravlje trudne radnica nužno da ne radi noću.
  6. Prodaja zemljišta i poslovnih udjela. Isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta, oslobođena je PDV-a. Neovisno o tome što pri nabavi nije bio obračunan PDV, pri isporuci građevinskog zemljišta prodavatelj je obvezan obračunati PDV, a u slučaju isporuke ostalih zemljišta (koja se ne smatraju građevinskima), primjenjuje se oslobođenje. Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine.
  7. Najam stroja za bušenje. Prema temeljnom načelu oporezivanja usluga mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta toga poreznog obveznika. Iznimke od temeljnog načela propisane su u čl. 18. – 26. Zakona o PDV-u.
  8. Odobravanje zajma i obračun kamate. Ne postoji najniža kamatna stopa koju bi trebalo primijeniti na ugovore o zajmu, to je slobodna odluka ugovornih strana. Primitci s osnove kamata koje fizičke osobe ostvaruju na temelju ugovora o zajmu smatraju se dohotkom od kapitala i oporezuju se po stopi od 12 %.

 

Hashtags: