Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
117.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Kapara (čl. 83. ZOO-a)

 • Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi primijenili materijalno pravo kada su obvezali tuženicu na vraćanje dvostruke kapare (“dvostruke sume predujma”) kako su to stranke i ugovorile.

Naknada štete (čl. 200. ZOO-a/91)

 • Imajući u vidu da je tužiteljica radeći kod tuženika u razdoblju prije stupanja na snagu ZOO/05 bila izložena štetnim zračenjima te da joj je bolest dijagnosticirana u kolovozu 2005., za zaključiti je da je obvezni odnos odgovornosti za štetu nastao prije 1. siječnja 2006.

Prekid zastare (čl. 388. ZOO-a)

 • No podizanjem tužbe nije došlo do prekida zastarijevanja za zatezne jer tužba se nije niti odnosila na to potraživanje.

Ugovor o zakupu (čl. 103. ZOO-a/91)

 • Kada tuženik u predmetnom natječaju nije naveo kriterije po kojima će biti ocjenjivane ponude, onda je imao autonomno pravo da slobodno ocijeni koja je ponuda najpovoljnija. Po ocjeni ovog revizijskog suda tuženik to pravo nije zloupotrijebio, odnosno predmetni ugovor o zakupu nije protivan moralu.

Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine (čl. 286. ZOO-a)

 • Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine proizvodi pravni učinaka ako su ugovorne strane ispunile u cijelosti ili u pretežitom dijelu obveze koje iz njega nastaju.

Stvarno pravo

Pravo korištenja na građevinskom zemljištu (čl. 56. ZGZ-a)

 • Razvidno je da pravni prednik tužitelja unatoč tome što mu je pravni prednik tuženika izdao suglasnost za dodjelu nove lokacije, a prema kojoj je pravni prednik tužitelja bio u obvezi u roku od tri mjeseca sklopiti ugovor o izradi urbanističkih uvjeta, nije tako postupio.

Brisovna tužba (čl. 129. ZZK-a)

 • Pravilno su nižestupanjski sudovi zaključili da je spornim upisom izvršena promjena nositelja knjižnog prava odnosno prijenos prava korištenja te da se tužbeni zahtjev odnosi na uknjižbu kao vrstu upisa koju je dopušteno osporavati brisovnom tužbom.

Upravitelj zgrade (čl. 379. ZV-a)

 • Upravitelj zgrade nije pasivno legitimiran u postupku radi isplate iznosa troškova održavanja nekretnine na zajedničkim dijelovima zgrade.

Stjecanje vlasništva (čl. 388. st. 2. ZV-a)

 • Kada je u režimu primjene pravnih pravila OGZ bilo moguće steći vlasništvo nekretnina na temelju pravnog posla i bez upisa u zemljišne knjige, ugovor o kupoprodaji nekretnina sklopljen s izvanknjižnim vlasnikom uz predaju u posjed nekretnina, predstavlja valjani pravni temelj posjedovanja koji posjed čini zakonitim.

Isplata naknade za korištenje tuđe stvari (čl. 18. ZV-a)

 • Ako je u sporu o pravu na posjed pravomoćno odlučeno da pravo na posjed ne pripada posjedniku, njegov posjed je nepošten od časa kada je primio tužbu.

Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću (čl. 36. ZV-a)

 • Kada su ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dijela nekretnine dosjelošću, ne može se tražiti utvrđenje prava suvlasništva razmjerno utvrđenom omjeru u odnosu na cijelu nekretninu.

Zajednička imovina bračnih drugova (čl. 287. ZBPO-a)

 • Okolnost otplate kredita, nakon što je zajednička imovina bračnih drugova već stečena, ne utječe na promjenu njezinog stvarnopravnog karaktera bez obzira tko i iz kojih izvora otplaćuje kredit.

Radno pravo

Prednost pri zapošljavanju (čl. 114. ZOOOSŠ-a)

 • Sadržaj odredbe nije imperativne naravi u smislu da ona obvezatno nalaže školskoj ustanovi da na temelju odluke o prednosti pri zapošljavanju donesene u korist određenog nastavnika, s njim zasnuje radni odnos. Naprotiv, ona daje mogućnost školskoj ustanovi da, ako prihvaćajući prijedlog iz odluke o prednosti pri zapošljavanju, s predloženim nastavnikom zasnuje radni o
Hashtags: