Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Ugovor o zajmu (čl. 557. ZOO-a)

 • Kako je ugovorom o zajmu određena obveza tužitelja kao zajmodavca izdati pisanu potvrdu tuženiku kao zajmoprimcu o vraćenom iznosu zajma (a do čega očito nije došlo), onda je potpuno neodlučno ocjenu postojanja ugovorne obveze tuženika vezivati uz nepostojanje pisanih potvrda o predaji novca tuženiku. Ovo stoga što je predmetni ugovor o zajmu potpisan po tuženiku upravo i potvrđuje da je tužitelj kao zajmodavac predao tuženiku kao zajmoprimcu ugovoreni novčani iznos na ime pozajmice.

Zastarni rok (čl. 377. ZOO-a/91)

 • Pravilna je ocjena da u okolnostima kao što su ove, a kada je počinitelj navodnog kaznenog djela protiv imovine tužiteljice ostao nepoznat, zbog čega kazneni postupak nije ni proveden, da nema mogućnosti ni primjene produženog zastarnog roka u smislu odredbe čl. 377. ZOO-a.

Pravo na privatnost (čl. 48. ZM-a)

 • Obzirom na narav spornih informacija, a odnosile su se na nedozvoljenu uporabu vatrenog oružja u naseljenom mjestu od strane osobe koja je tada bila pod utjecajem alkohola i opojnih droga, a koja inače obavlja društveno odgovorni posao (liječnik kirurg), ne može se smatrati da takve informacije imaju karakter privatnosti niti da je njihovim objavljivanjem bilo povrijeđeno pravo na privatnost tužitelja.

Ništetnost odluke o otkazu  (čl. 103. ZOO-a/91)

 • Ako bi odluka o otkazu bila donesena protivno prisilnim odredbama ZR-a, zakon je za taj slučaj propisao nedopuštenost odluke kao sankciju povrede prisilnog propisa.

Zatezne kamate (čl. 1103. ZOO-a)

 • Obveza pravične novčane naknade (neimovinske štete) dospijeva danom podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe, osim ako je šteta nastala nakon toga. Stoga je u konkretnom slučaju na dosuđenu naknadu neimovinske štete pravilnom primjenom navedene odredbe valjalo na dosuđeni iznos neimovinske štete dosuditi zakonske zatezne kamate od dana podnošenja tužbe.

Stvarno pravo

Pravo služnosti (čl. 229. ZV-a)

 • Obzirom da je tuženik dopuštao pravnom predniku tužiteljice da prolazi preko njegove čest. zem. zbog toga što su bili u srodničkom odnosu a da se usprotivio tome da tužiteljica nastavi prolaziti preko čest., a zbog čega su između tužiteljice i tuženika izbijali sukobi i vladali loši odnosi ocijeniti je da je pravni prednik tužiteljice izvršavao sadržaj ove služnosti prekarno tj. na zamolbu do opoziva, a ne kao njezin pošteni posjednik, zbog čega nije ni mogao na tužiteljicu prenijeti to pravo prodajom nekretnine.

Zahtjev za naknadu koristi od stvari  (čl. 165. ZV-a)

 • S obzirom na to da u postupku koji je prethodio reviziji tužitelj nije dokazao vlasništvo nekretnine čiju predaju zahtijeva, sijedom čega je odbijen zahtjev za povrat stvari, pravilnom primjenom materijalnog prava odbijen je i zahtjev za naknadu koristi ostvarenih posjedovanjem te nekretnine, jer pravo na te koristi prema nepoštenom posjedniku ima samo vlasnik stvari.

Uporaba tuđe stvari (čl. 164. ZV-a)

 • Nepošteni posjednik dužan je naknaditi koristi od uporabe tuđe stvari.

Ulaganje u tuđu nekretninu  (čl. 156. ZV-a)

 • Suvlasnik koji je ulagao u zajedničku nekretninu ulaganjem ne povećava svoj suvlasnički dio nekretnine.

Dogradnja nekretnine (čl. 156. ZV-a)

 • Ne može se steći vlasništvo /suvlasništvo dogradnjom, nadogradnjom ili preuređenjem zgrade, odnosno prostorija u suvlasničkim, zajedničkim ili tuđim zgradama, kao ni njihovom prigradnjom, ugradnjom ili ulaganjem u njih, ako nije što drugo odredio vlasnik dograđene, nadograđene odnosno prigrađene nekretnine.

Smetanje posjeda na poslužnom dobru (čl. 22. ZV-a)

 • Zaštita ometanja ili sprječavanja u održavanju pravca služnosti ostvaruje se tužbom na trpljenje.

Radno pravo

Izvanredni otkaz (čl. 119. ZR-a)

 • U okolnostima konkretnog slučaja, a kako su povrede registrirane u provedenom video nadzoru i njime utvrđeno 24 povrede koje je tužitelj počinio u izvršavanju poslova svog radnog mjesta, onda je bilo za očekivati da tuženik donese odluku o izvanrednom otkazu i bez da mu je omogućio izn
Hashtags: