Pravo i porezi 1/2021

Tiskano izdanje 124,30 KN
16,50 EUR
Web izdanje 113,00 KN
15,00 EUR
Uvodnik
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Promjene u oporezivanju porezom na dohodak i minimalna plaća u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u propisima o PDV-u u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prilog ispravnom shvaćanju zlouporabe prava, poreznih prijevara te nezakonitih transakcija u sustavu PDV-a
Autor: Vladimir BATARELO , LL.M.
Promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Anita MARKIĆ , dipl. iur.
Odjek novele Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak na dio prihoda gradova, općina i županija
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Bespuća šeste promjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ
Obnova zgrada oštećenih potresom u RH - Kako prevladati pravni partikularizam i nomotehnički kaos?
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Osvrt na aktualnosti u ovrsi na plaći
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Učinak prethodne odluke Suda EU-a na glavni postupak pred nacionalnim sudom
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.
Planirano zastarijevanje i pravo na popravak - EU staje u zaštitu potrošača
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava - Posebni porezi i trošarine
Neoporeziva darovanja za potresom stradala područja
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori