Pravo i porezi

Tiskano izdanje 124,30 kn
E-izdanje 113,00 kn
Uvodnik
pip - 1.2021, str. 2
Promjene u oporezivanju porezom na dohodak i minimalna plaća u 2021. godini
pip - 1.2021, str. 11
Novosti u propisima o PDV-u u 2021. godini
pip - 1.2021, str. 18
Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
pip - 1.2021, str. 24
Prilog ispravnom shvaćanju zlouporabe prava, poreznih prijevara te nezakonitih transakcija u sustavu PDV-a
pip - 1.2021, str. 25
Promjene u sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 1.2021, str. 30
Odjek novele Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak na dio prihoda gradova, općina i županija
pip - 1.2021, str. 36
Bespuća šeste promjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
pip - 1.2021, str. 0
Obnova zgrada oštećenih potresom u RH - Kako prevladati pravni partikularizam i nomotehnički kaos?
pip - 1.2021, str. 44
Osvrt na aktualnosti u ovrsi na plaći
pip - 1.2021, str. 51
Učinak prethodne odluke Suda EU-a na glavni postupak pred nacionalnim sudom
pip - 1.2021, str. 55
Članci 263. i 293. Zakona o javnoj nabavi - Mogućnosti, obveze i granice (ne)dopuštenoga
pip - 1.2021, str. 59
Planirano zastarijevanje i pravo na popravak - EU staje u zaštitu potrošača
pip - 1.2021, str. 67
Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja
pip - 1.2021, str. 71
Jezik u pravu
pip - 1.2021, str. 78
Tumačenja i stajališta – Ministarstvo financija – Porezna uprava
pip - 1.2021, str. 79
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava - Posebni porezi i trošarine
pip - 1.2021, str. 0
Neoporeziva darovanja za potresom stradala područja
pip - 1.2021, str. 87
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 1.2021, str. 88
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2021, str. 103
Pitanja i odgovori
pip - 1.2021, str. 111