Odjek novele Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak na dio prihoda gradova, općina i županija

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Odjek novele Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak na dio prihoda gradova, općina i županija
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Autor u članku iznosi pogled na proračunsku projekciju određenih gradova, općina i županija u usklađenju s izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i izmjenama Zakona o porezu na dohodak iz prosinca 2020. godine.

  1. Uvodni osvrt
  2. Osnovni ciljevi ovog osvrta
  3. O noveli Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave iz prosinca 2020. godine
  4. O izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz prosinca 2020. godine
  5. Proračunska politika i projekcije poreza na dohodak 2021. godine
  6. Sredstva fiskalnog izravnanja
  7. Zaključne napomene
Hashtags:
#FinanciranjeJedinicaLokalneIRegionalneSamouprave, #JediniceLokalneIPodručneSamouprave, #Pravo, #UpravnoPravo, #ZakonOPorezuNaDohodak