Novosti u propisima o PDV-u u 2021. godini

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Novosti u propisima o PDV-u u 2021. godini
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene Zakona o PDV-u koje stupaju na snagu u 2021. godini većim su dijelom posljedica usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 od 5. prosinca 2017. i one će se primjenjivati od 1. srpnja 2021. godine. Ističemo da su ti, posebni postupci oporezivanja, mogućnost, a ne obveza, te porezni obveznici mogu sami odlučiti hoće li ih primjenjivati ili ne. Ostale izmjene koje su stupile na snagu već 1. siječnja 2021. godine odnose se na promjenu praga za utvrđivanje PDV-a prema naplaćenim naknadama na 15.000.000,00 kn te mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu dobara.

Nadalje, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o PDV-u detaljnije se objašnjavaju odredbe izmjene Zakona o PDV-u.

  1. Uvod
  2. Izmjene u PDV-u od 1. siječnja 2021. godine
  3. Izmjene u PDV-u od 1. srpnja 2021. godine
  4. Ostale izmjene
  5. Zaključak
Hashtags:
#Direktiva2017/2455, #PDV, #PoreznoPravo, #PosebniPostupakOporezivanja