Pitanja i odgovori

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Pitanja i odgovori
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:
  • Sezonsko sniženje i posebni oblici prodaje. Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama koje su niže od cijena u redovnoj prodaji (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojima istječe rok uporabe). Sezonsko sniženje obuhvaća prodaju proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, s time da zimsko sezonsko sniženje započinje od 27. prosinca, a ljetno sezonsko sniženje od 1. srpnja te mogu trajati najdulje 60 dana.
  • Posredovanje u prometu nekretnina. Posredovanjem u prometu nekretnina mogu se uz naknadu baviti samo posrednici u prometu nekretnina. Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju RH i ispunjava uvjete određene odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
  • Kupnja na pokus. Kupnja na pokus je poseban oblik kupoprodaje kod koje prodavatelj i kupac ugovaraju posebno pravo kupca da jednostrano odustane od već sklopljenog ugovora o kupoprodaji ako nakon sklapanja ugovora utvrdi da predmet kupoprodaje ne odgovara njegovim željama, ili nema određena svojstva ili nije prikladan za određenu uporabu.
  • Plaćeni dopust radi saniranja šteta nastalih u potresu. Ako odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu nije predviđeno pravo radnika na plaćeni dopust u slučaju saniranja šteta nastalih u potresu, to pravo radnik ne ostvaruje ni prema odredbama ZR-a. Dakako, poslodavac bi u navedenom slučaju svejedno mogao odobriti radniku pravo na plaćeni dopust, ali je tada riječ o odluci, a ne obvezi poslodavca.
  • Način oporezivanja dohotka od imovine i imovinskih prava. Dohotkom od imovinskih prava smatra se razlika između primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava u skladu s posebnim propisima i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u vezi s tim primitcima. Porez na dohodak od imovinskih prava obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka kao porez po odbitku istodobno s isplatom primitka, i to od ukupne naknade primjenom stope od 20 %. Prelaskom praga od 300.000,00 kn (oporezivih isporuka i/ili primitaka) fizička osoba neće biti obvezna početi voditi poslovne knjige na način propisan za samostalnu djelatnost, ali ima mogućnost da na vlastiti zahtjev utvrđuje dohodak u skladu s čl. 30. – 35. Zakona o porezu na dohodak.
  • Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Porezni obveznik koji ima dva izvora dohotka, plaću i drugi dohodak, ostvaruje svoje pravo na povrat preplaćenih doprinosa za MIO I. kroz postupak godišnjeg obračuna doprinosa u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o doprinosima. Postupak godišnjeg obračuna podrazumijeva pisani zahtjev za povratom preplaćenih doprinosa, a uz zahtjev prilažu se dva Obrasca GOD-DOP koji sadržavaju podatke o osnovicama te svotama uplaćenog doprinosa za MIO I. po osnovi plaće i po osnovi drugog dohotka (dva isplatitelja). Zahtjev se za povrat preplaćenih doprinosa 2020. godinu može predati već 1. veljače 2021. godine.
  • Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata. Pravna osnova za oblikovanje kapitalnih pričuva može biti društveni ugovor u kojemu su se članovi društva obvezali, pored uplate uloga, na dodatne uplate novca ili ispunjenje drugih činidbi koje imaju imovinsku vrijednost. Osim toga, u društvenom se ugovoru može odrediti i da članovi društva donose odluku o tome da će društvu učiniti dodatna plaćanja. Ako nije društvenim ugovorom izričito određeno da se odluka donosi većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova, tada članovi društva mogu donijeti odluku samo jednoglasno.
Hashtags: