Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit

Časopis: Pravo i porezi - 1.2021
Članak:
Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar. nov., br. 138/20 odnose se na prijavu poreza na dobitak za 2021. godinu odnosno za porezno razdoblje koje počinje teći od 1. siječnja 2021. godine. Na samom početku ove godine (Nar. nov., br. 1/21) objavljene su i izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobitak koje detaljnije razrađuju izmijenjene odredbe Zakona. U nastavku dajemo osvrt na najvažnije.

  1. Stopa poreza na dobitak od 12 % smanjuje se na 10 % (čl. 28. Zakona)
  2. Predujam poreza na dobitak za 2021. godinu
  3. Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta – transferne cijene (čl. 13. Zakona i čl. 40. Pravilnika)
  4. Pravilo o kontroliranim inozemnim društvima (čl. 39.b Pravilnika)
  5. Porez po odbitku (čl. 31. Zakona)
  6. Izmjene koje se odnose na kreditne institucije (čl. 9. Zakona i čl. 33. Pravilnika)
Hashtags:
#Dobitak, #PorezNaDobit, #PoreznoPravo, #PredujamPorezaNaDobit, #TransferneCijene