Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

► Raskid ugovora (čl. 361. ZOO-a)

• Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl. 361. st. 1. ZOO-a za raskid ugovora jer je očito da je prednik tuženika prihvaćanjem ishođene lokacijske dozvole izvan roka iz ugovora, te prihvativši ostale ugovore i neizvršene radove na uređenju zemljišta od strane tužitelja, postupio u smislu odredbe čl. 361. st. 2. ZOO-a.

► Rok kao bitan sastojak ugovora (čl. 361. ZOO-a)

• Sama činjenica da je ugovoren rok za ispunjenje obveze, ne znači da je rok bitan sastojak ugovora; da bi on takav bio potrebno je da je on takav po naravi posla, što ovdje nije slučaj (ugradnja rashladne vitrine) ili da kao takav bude ugovoren, dakle da to bude posebno, jasno i nedvojbeno ugovoreno.

► Ugovor o kupoprodaji - istodobno ispunjenje (čl. 475. ZOO-a/91)

• Tuženik nije obvezan isplatiti ostatak dogovorene cijene prije nego što tužitelj ne ispuni svoju obvezu izdavanja tabularne isprave tuženiku, što tužitelj neprijeporno nije učinio.

► Kapara (čl. 83. ZOO-a)

• Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi primijenili materijalno pravo kada su obvezali tuženicu na vraćanje dvostruke kapare (“dvostruke sume predujma”), kako su to stranke i ugovorile.

► Obračun zatezne kamate (29. ZOO-a)

• Primjenom dopuštenog složenog (konformnog) kamatnog računa (koji podrazumijeva pripisivanje dospjelih kamata glavnici) obračunate zatezne kamate u trenutku prijelaza na drugačiji način obračuna kamata od 1. travnja 1994. postale su sastavni dio glavnice, stoga je tako uvećana glavnica osnovica za obračun daljnjih zateznih kamata primjenom proporcionalne metode.

► Naknada štete nastale uporabom vozila (čl. 29. ZOOP-a)

• Za ocjenu postojanja odgovornosti tuženika za štetu odlučno je li štetni događaj, a u odnosu na koji se potražuje naknada štete, nastao prilikom kretanja motornog vozila – traktora kao prometnog vozila koji sudjeluje u prometu ili ne.

► Prekid zastarnog roka (čl. 241. ZOO-a)

• Kako je ovršni prijedlog odbačen iz razloga koji se ne tiču biti stvari te tužba s prijedlogom za izdavanje platnog naloga podnesena u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o odbacivanju prijedloga, ima se smatrati da je rok od tri mjeseca za podnošenje nove tužbe ili prijedloga za ovrhu počeo teći od pravomoćnosti rješenja kojim je prethodna tužba, odnosno prijedlog za ovrhu, odbačena.

► Prodaja tuđe stvari (čl. 382. ZOO-a)

• Ugovor o prodaji tuđe stvari nije ništav i obvezuje ugovaratelje, ali nije valjana pravna osnova za stjecanje prava vlasništva u korist kupca, niti obvezuje vlasnika nekretnine.

Stvarno pravo

► Pošten posjed (čl. 161. ZV-a)

• Sudovi su pravilno zaključili da posjed tuženika (odnosno njegove pravne prednice) nije bio pošten najkasnije od 2006., kad je tuženik u ime svoje pravne prednice izvršio uvid u zemljišne knjige te su oni tada stekli saznanje o vođenju spora glede nekretnine.

► Brisovna tužba (čl. 129. ZZK-a)

• Pravilno su nižestupanjski sudovi zaključili da je spornim upisom izvršena promjena nositelja knjižnog prava odnosno prijenos prava korištenja te da se tužbeni zahtjev odnosi na uknjižbu kao vrstu upisa u smislu odredbe čl. 30. st. 2. ZZK, koju je dopušteno osporavati brisovnom tužbom.

► Zajednička pričuva (čl. 72. ZV-a)

• Pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da je način obračuna pričuve nezakonit s obzirom na to da je predmetna zgrada neetažirana i nije utvrđena vrijednost posebnih dijelova zgrade, pa je pravilno obvezao tuženicu da plati zajedničku pričuvu uz primjenu korekcijskog koeficijenta kao i vlasnici stanova.

► Ovršni postupak – izlučno pravo (čl. 114. ZV-a)

• Tužiteljica kao treća osoba nema izlučno pravo koje može spriječiti provedbu postupka ovrhe niti ona predmetnim prigovorom, zapravo tužbom, može u ovom postupku s uspjehom tražiti da se ovrha proglasi nedopuštenom.<

Hashtags: