Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
118.
Autor/i:
Sažetak:
  • OBVEZNO PRAVO

49. Rok za ispunjenje obveze (čl. 173. ZOO-a)

Iz stanja spisa proizlazi da rok ispunjenja nije ugovoren, te kako isti nije niti zakonom određen, tuženica je došla u zakašnjenje kad su ju tužitelji pozvali na ispunjenje obveze, nespornim podneskom od 9. studenoga 2016. godine.

50. Ugovor o darovanju (par. 943. OGZ-a)

Ugovor o darovanju treba biti sačinjen u obliku sudskog zapisnika odnosno javnobilježničkog akta, a kad ugovor o darovanju nije sačinjen u tome obliku, tada njegov nedostatak može nadomjestiti samo prava predaja stvari, a ne i uknjižba u zemljišne knjige.

51. Predaja u suposjed (čl. 64. ZOO-a)

Kad u nedjeljivoj obvezi ima više vjerovnika među kojima nije ni ugovorena ni zakonom određena solidarnost, jedan vjerovnik može zahtijevati da dužnik ispuni obvezu njemu samo ako je ovlašten od ostalih vjerovnika da primi ispunjenje.

52. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (čl. 281. ZOO-a/91)

Svakim darovanjem umanjuje se imovina darovatelja, ali pretpostavka za pobijanje takve pravne radnje po odredbama ZOO jest, da zbog iste dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje tražbine vjerovnika.

53. Ništetnost ugovora o kreditu (čl. 1111. ZOO-a)

Irelevantno je što je ugovor o kreditu u cijelosti prestao isplatom, iz razloga što je tužiteljica upravo zbog ništetnosti odredbi tog ugovora koje se odnose na promjenjivost ugovorene kamate i valutnu klauzulu u CHF preplatila iznos kredita.

54. Restitucijski zahtjev – zastara (čl. 323. ZOO-a)

Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva prema kojem su ugovorne strane dužne vratiti jedna drugoj sve ono što su primile na temelju ništetnog ugovora počinje teći od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je utvrđena ili na drugi način ustanovljena ništetnost ugovora.

55. Kamate na kamate (čl. 31. ZOO-a)

Na žalbene navode valja odgovoriti da tek kada je kamata izračunata i određena, odnosno „uglavničena“, te postavljen zahtjev sudu za isplatu takve neisplaćene kamate, može se na nju zahtijevati zatezna kamata.

56. Ugovor o najmu stana (čl. 10. ZNS-a)

Okolnost što je H. e. d.d. prepustila žalitelju upravljanje njezinom imovinom, pa čak i ako tom imovinom tužitelj upravlja za svoj račun, nije od utjecaja na aktivnu legitimaciju u ovoj pravnoj stvari obzirom tužitelj nije postao vlasnik predmetnog stana, odnosno isti nije u ugovornom odnosu s tuženim, već je s tuženim u ugovornom odnosu H. e. d.d.

57. Odgovornost za štetu (čl. 51. ZSPC-a)

Jasno je da je tuženik bez obzira na skretanje vozila T. V. na sporednu cestu, koji se kretao ispred vozila oštećenika, morao vidjeti obzirom na visinu kabine kombajna koja je iznad visine osobnih vozila da cestom s prednošću prolaza voze i druga vozila.

  • STVARNO PRAVO

53. Pravo vlasništva nekretnine (čl. 24. ZOVO)

Prvostupanjski sud je ocjenom provedenih dokaza pravilno zaključio da je tuženik dokazao da se najkasnije od 1971., uključujući i posjed svog prednika T. P., nalazi u poštenom, istinitom i zakonitom posjedu predmetne nekretnine.

54. Fiducijarno osiguranje (čl. 161. ZV-a)

Kod fiducijarnog osiguranja prenesena stvar - predmet osiguranja, ako se ugovorne stranke izričito drukčije ne dogovore, ostaje i dalje u (neposrednom) posjedu protivnika osiguranja - fiducijarnog dužnika (constitutum possessorium) i on je ovlašten njome se koristiti kao potonji vlasnik.

55. Smetanje posjeda (čl. 10. ZV-a)

Predmet smetanja posjeda ne mogu biti vidik, svijetlost i zrak jer isti se ne smatraju stvarima na kojima se može steći posjed, kao faktička vlast na nekoj stvari.

56. Zahtjev za predaju u posjed nekretnine (čl. 130. ZV-a)

Ništavošću ugovora učinci koje je isti proizveo gube učinak ex tunc, te je svaka strana dužna vratiti ono što je primila temeljem istog, pa je tužitelj osoba koja nema pravnu osnovu za posjed predmetnih nekretnina, te istom nije nastala šteta

Hashtags: