Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
140.
Autor/i:
Sažetak:
  • Hrvatski porezni obveznici koji na području neke druge države članice EU-a (izvan RH) planiraju obavljati izvozne isporuke u treće zemlje, trebaju prije obavljanja navedenih transakcija zatražiti informacije od poreznih vlasti tih zemalja imaju li obvezu registracije za potrebe PDV-a radi obavljanja izvoza iz tih zemalja. Pritom je ključno utvrđivanje mjesta isporuke navedenih dobara. Navedene isporuke nisu premet oporezivanja prema odredbama hrvatskog Zakona o PDV-u, odnosno hrvatskim PDV-om, jer u tim slučajevima roba ne dolazi na područje RH niti se ne isporučuje s područja RH.
  • Usluge projektiranja nekretnina oporezuju se prema mjestu gdje se nalazi nekretnina. Kod takvih vrsta isporuka treba se informirati kod poreznih vlasti tih drugih zemalja treba li se hrvatski porezni obveznik registrirati za potrebe PDV-a ili obvezu obračuna PDV-a može preuzeti naručitelj iz druge zemlje koji je porezni obveznik.
  • Kod obveznika poreza na dobitak, dobivene potpore za podizanje višegodišnjih nasada priznaju se u skladu s računovodstvenim standardima kao odgođeni prihod ili tako da se za svotu državne potpore smanji knjigovodstvena vrijednost nasada za koji je dobivena potpora. Kod obveznika poreza na dohodak potpore se iskazuju kao primitci i uključuju se u poreznu osnovicu u svotama evidentiranih izdataka nastalih na temelju amortizacije nasada u istom poreznom razdoblju.
  • Prefakturiranje troškova od strane poreznog obveznika podliježe obračunu PDV-a jer je riječ o nadoknadi koja se smatra isporukom dobara i usluga na koje se odnosi račun za navedenu isporuku. Porezna osnovica za obračun PDV-a pri prefakturiranju troškova je naknada za isporuku usluga i/ili dobara koju zaračunava porezni obveznik koji prefakturira navedene troškove.
  • Strani državljani (i državljani Europskoga gospodarskog prostora i državljani trećih zemalja) mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH, pod jednakim uvjetima koji, u skladu s odredbama posebnih propisa, za osnivanje trgovačkog društva vrijede i za hrvatske državljane. Međutim, određene dodatne obveze stranih državljana koji u RH osnivaju trgovačka društva proizlaze iz propisa koji uređuju boravak i rad stranaca u RH te ovise o tome hoće li stranac, osnivač trgovačkog društva, boraviti u RH te o tome koje će točno funkcije obavljati u trgovačkom društvu koje osniva.
  • Početak i duljinu trajanja privremene nesposobnosti za rad utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite. Prema tome, poslodavac ne može ocjenjivati osnovanost ni duljinu trajanja privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) jer to može samo izabrani liječnik. Nadzor nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika, odnosno utvrđivanja postojanja medicinskih indikacija ili drugih razloga za privremenu nesposobnost, obavlja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
  • Na radnim sastancima i na mjestima rada zabranjeno je kako pušenje duhanskih i srodnih proizvoda tako i korištenje elektroničkih cigareta. Iznimno, poslodavac može pisanim putem dopustiti pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje u posebnoj prostoriji, odnosno prostorima na kojima je obvezan postaviti znak dopuštenog pušenja.
Hashtags: