Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2021
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:
  • OBVEZNO PRAVO

63. Naknada izvanugovorne štete (čl. 1069. ZOO-a)

• Po stavu ovog suda, činjenica da se tužiteljica Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezala sahraniti pokojnu B. V. O svom trošku, ne isključuje je od prava na naknadu imovinske štete koja se sastoji u pogrebnim troškovima koje je snosila jer je tužiteljici šteta prouzročena deliktom za koji ona nije odgovorna te joj je obveza snošenja tih troškova nastala posljedično radnji vozača autobusa koji je bio osiguran od automobilske odgovornosti kod tuženika, pa tuženik odgovora za štete prouzročene pogonom tog vozila.

64. Ugovor o kupoprodaji nekretnine (čl. 510. ZOO-a/91)

• Drugostupanjski sud zaključuje da su tužitelji kao kupci u trenutku sklapanja ugovora, bez obzira na jamstva prodavatelja, mogli znati za mogućnost oduzimanja stvari (uknjižbe prava vlasništva za korist RH), i time kao pravna posljedica izostaje pravo kupca - ovdje tužitelja, na naknadu štete. Jedino što kupcu preostaje je pravo zahtijevati vraćanje, odnosno sniženje cijene.

65. Šteta na vozilu zbog naleta divljači (čl. 1063. ZOO-a)

• S obzirom na to da je šteta nastala na način da je divljač pretrčavajući kolnik državne ceste D-3 iz smjera lovišta kojem upravlja tuženik naletjela na osobno vozilo osiguranice tužitelja, a da je ista vozila brzinom većom od dopuštene te da na taj način nije ni prilagodila svoje kretanje uvjetima na cestama, očito postoji i suodgovornost osiguranice tužitelja za prouzročenu štetu.

66. Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju (čl. 322. ZOO-a)

• Ugovor je zaključen u vrijeme kada je bilo izvjesno da predstoji smrt primateljice uzdržavanja, koja ubrzo nakon toga i uslijedila pa je time i s gledišta ovog suda, on nemoralan, suprotan dobrim običajima i time ništav.

67. Raskid ugovora o darovanju (čl. 479. ZOO-a)

• Darovatelj može raskinuti ugovor ako obdarenik ne ispuni namet ni u naknadno ostavljenom primjerenom roku. Međutim, ta pravna mogućnost postoji kada je između ugovornih stranaka ugovoren namet u korist darovatelja, koja pretpostavka u nazočnom slučaju nije ispunjena, budući da prijeporni ugovor ne sadrži uglavak o nametu.

68. Ugovor o kreditu – zaštita potrošača (čl. 5. ZZP-a)

• Tužitelj je predmetni ugovor sklopio kao taxi vozač, pa nije potrošač u smislu odredbi ZZP-a.

69. Pravni učinak kupoprodajnog ugovora (čl. 130. ZOO)

• Prodaja tuđe stvari nije razlog za ništavost ugovora o prodaji.

  • STVARNO PRAVO

67. Stjecanje prava vlasništva nekretnine (čl. 159. ZV-a)

• Za prihvaćanje zahtjeva koji tuženica temelji na kupoprodaji i posjedovanju nekretnine, ne navodeći pri tome propis na kojem temelji svoj zahtjev, nisu ispunjene zakonske pretpostavke niti po osnovi pravnog posla, a niti po osnovi dosjelosti, s obzirom da se tuženica koja je poslije smrti supruga 2000. Platila zakupninu ne može, smatrati poštenim posjednikom.

68. Nekretnina kao bračna stečevina (čl. 252. OBZ-a)

• U situaciji kada tuženik nije dokazao da je rate iz ugovora o kupoprodaji stana podmirivao svojom vlastitom imovinom do rujna 2003., kada je nastao dug prema RH, za zaključiti je da predmetni stan predstavlja bračnu stečevinu.

69. Prekoračenje međe građenjem (čl. 155. ZV-a)

• U odnosu na Ugovor o reguliranju međusobnog korištenja zemljišnih čestica, iz kojeg bi proizlazilo da je bilo dogovoreno izgraditi upravo ovo što je napravljeno na prijeporu, prvostupanjski sud utvrđuje da nije dokazana njegova vjerodostojnost već po datumu njegova sklapanja jer tada jedna od ugovornih strana, više nije bila živa.

70. Zajednička pričuva – zastara (čl. 90. ZV-a)

• Istaknuti prigovor zastare je osnovan jer potraživanja s osnove zajedničke pričuve kao povremena potraživanja zastarijevaju za tri godine. Međutim, materijalnopravni prigovor zastare iznio je samo tuženik D. Z. Zbog čega se taj prigovor ne proteže na druge tuženike budući je svaki suparničar u parnici samostalna stranka i njegove radnje ili propuštanja n

Hashtags: