Izvješćivanje o plaćenom porezu na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) i ostale povremene...

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Izvješćivanje o plaćenom porezu na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) i ostale povremene...
Stranica:
175.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Isplatitelji plaća i ostalih dohodaka od nesamostalnog rada koji su obvezni o tim isplatama te o plaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu voditi evidencije na obrascima PK-1 i PK-2 trebaju te obrasce koji sadrže podatke o svim obavljenim uplatama u 2001. predati u Poreznu upravu najkasnije do 31. siječnja 2002. Sličnu obvezu imaju i isplatitelji dohodaka ostvarenih povremenim samostalnim radom (naknade po ugovoru o djelu i autorski honorari), dohotka od izuzimanja dobitka i isplatitelji predujma dobitka, kamata, dohotka od imovine i imovinskih prava te dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog radom do 10 dana (80 sati) i koji ne premašuje 1.250,00 kn bruto u jednom mjesecu, koji su kod svake isplate obračunali i uplatili porez na dohodak. O tome trebaju izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svojem sjedištu na Obrascu ID-1. O iskazivanju podataka na navedenim obrascima pišemo u ovom članku.
Hashtags: