Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:
  • OBVEZNO PRAVO

27. Ništetnost ugovora (čl. 53. ZOO-a)

• Obzirom da je utvrđeno da je besplatna dodjela zemljišta od strane Grada Zagreba R. t. d.o.o. bila bitna pobuda na strani tuženika za sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji a da je istovremeno tužitelju ta pobuda bila poznata, to su sudovi zaključili da su ugovor i aneks bez pravnog učinka.

28. Odgovornost za štetu (čl. 1045. ZOO-a)

• Kada se uzme u obzir da je uzrok predmetnog štetnog događaja oštar predmet na kolniku (“šaraf-čavao”), da je ophodarska služba obavila svoj posao a koja služba nije uočila oštar predmet na cesti, to u konkretnom slučaju suda nema krivnje tuženika za nastanak predmetnog štetnog događaja jer nije bilo propusta u održavanju prometnice.

29. Posredovanje kod kupoprodaje nekretnina (čl. 322. ZOO-a)

• Odredba o roku na koji stranke sklapaju ugovor o posredovanju kod kupoprodaje, prema kojoj vrijeme sklapa ugovora „nije ograničeno“, u suprotnosti je s prisilnom odredbom Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, prema kojoj se ugovor sklapa na određeno vrijeme, a u slučaju da nije ugovoren rok, smatra se da je sklopljen na 12 mjeseci.

30. Naknada za korištenje stvari (čl. čl. 1120. ZOO-a)

• Kad je netko tuđu stvar uporabio u svoju korist, vlasnik može zahtijevati, nezavisno od prava na naknadu štete, da mu ovaj naknadi korist koju je imao od uporabe.

  • STVARNO PRAVO

23. Pravo na zaštitu od uznemiravanja (čl. 167. ZV-a)

• Sama okolnost da tuženi ima otvoren prozor u zidu svoje kuće koja se nalazi na međi s nekretninom tužitelja ni na koji način ne utječe na mogućnost izvršavanja vlasničkih ovlaštenja tužitelja u odnosu na njihovu nekretninu, niti na bilo koji način ograničava vlasnička prava tužitelja.

24. Predaja u posjed nekretnine (čl. 482. ZOO-a)

• Ugovor koji je proveden u zemljišnoj knjizi ne može nadomjestiti pravu predaju stvari u neposredan posjed, jer njegova provedba u zemljišnim knjigama ne može značiti konvalidaciju ugovora.

25. Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (čl. 159. ZV-a)

• Nesavjestan posjednik ne može dosjelošću steći pravo vlasništva nekretnine bez obzira na to koliko je trajao njegov posjed.

  • RADNO PRAVO

18. Izvanredni otkaz (čl. 116. ZR-a)

• Ispravan je zaključak da postupak tužitelja koji je za vrijeme otkaznog roka došao u prostorije tuženika i vrijeđao pred drugim radnicima svog nadređenog predstavlja opravdan razlog u smislu čl. 116. st. 1. ZR. Sama činjenica da se to dogodilo za vrijeme pauze a ne radnog procesa, ne znači da to ne predstavlja opravdan razlog za otkaz, to tim više što je do incidenta došlo u prostorijama tuženika i pred drugim radnicima.

19. Savjetovanje sa radničkim vijećem (čl. 149. ZR-a)

• Pravilno je pravno shvaćanje na kojemu se temelji obrazloženje pobijane presude, a prema kojemu poslodavac nije proveo savjetovanje s radničkim vijećem te bodovanje dodatnih kriterija za usporedne radnike pa se stoga nisu ostvarili opravdani razlozi za otkaz ugovora o radu.

20. Poslovno uvjetovani otkaz (čl. 115. ZR-a)

• Autonomno je pravo tuženika kao poslodavca provoditi organizacijske promjene u svom poslovanju, u ispravnost kojih sud ne može ulazit, a kako to pravilno ocjenjuju nižestupanjski sudovi.

21. Otkaz ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)

• Tužitelj je predočio tuženiku nevjerodostojnu potvrdu o stečenoj stručnoj spremi na temelju koje je zasnovao radni odnos, a što predstavlja osobito važnu činjenicu zbog koje uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka nastavak radnog odnosa nije moguć.

22. Radni odnos i povrat stečenog bez osnove (čl. 214. ZOO-a/91)

• Nakon što je tužiteljici radni odnos prestao kod tuženika, tuženik ju je pozvao da mu vozilo vrati, što je ista učinila. Time je otpala osnova na temelju koje je tužiteljica tuženiku plaćala mjesečne rate leasinga, te je stoga tuženik obvezan tužiteljici vratiti svote koje je ona up

Hashtags: