Pravo i porezi 5/2022

Tiskano izdanje 18,00 EUR
135,62 KN
Web izdanje 16,50 EUR
124,32 KN
Novi zakoni – travanj 2022.
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Koje promjene donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Obveze poslodavaca vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Porezno i računovodstveno motrište d.o.o.-a u likvidaciji
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Socijalne i karitativne ustanove Katoličke Crkve u Hrvatskoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Održavanje komunalnoga, prometnog i poljoprivrednog reda u jedinicama lokalne samouprave manje veličine
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Revizija u praksi antidiskriminacijskih sporova
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Delegacija nadležnosti u parničnom postupku
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije prema noveliranom propisu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kako zaštititi izum u svijetlu novoga patentnog zakonodavstva
Autor: Jasminka ADAMOVIĆ , dipl.iur.
Akt o digitalnim tržištima – pokušaj EU-a staje na kraj velikim igračima u digitalnom području
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Zlouporaba osiguranja
Autori: Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Goran LOJE, dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika