Revizija u praksi antidiskriminacijskih sporova

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Revizija u praksi antidiskriminacijskih sporova
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U članku se raspravlja o pitanjima dopuštenosti i vrste revizije u sporovima prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Analizira se shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o vrsti revizije koja je dopuštena u antidiskriminacijskim sporovima nakon donošenja i stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku iz 2011. godine te novije shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske o revizibilnosti tih sporova u kontekstu prava na pristup sudu. U raspravi se uzimaju u obzir i rješenje zadnje Novele Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine te nove projekcije revizijskog prava prema Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine.

  1. Uvodne napomene
  2. Revizija u antidiskriminacijskim sporovima i shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  3. Praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske o dopuštenosti revizije u antidiskriminacijskim sporovima
  4. Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i povreda temeljnoga ljudskog prava
  5. Zaključne napomene
Hashtags:
#AntidiskriminacijskiSpor, #RadniOdnosi