Najava novih pravila u pogledu objavljivanja plaćenog poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Najava novih pravila u pogledu objavljivanja plaćenog poreza na dobitak
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Amalija JURIN , mag. oec.
Sažetak:

Direktiva (EU) 2021/2101 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobitak određenih poduzetnika stupila je na snagu 21. prosinca 2021. godine. Cilj je Direktive povećati transparentnost i javni nadzor nad informacijama o porezu na dobitak koje dostavljaju poduzetnici koji posluju na državnom području više država članica te čiji konsolidirani prihod premašuje 750 milijuna eura. Države članice obvezne su osigurati da se zakoni i drugi propisi kojima se prenose članci Direktive u nacionalno zakonodavstvo, primjenjuju najkasnije od datuma početka prve poslovne godine koja započinje 22. lipnja 2024. godine ili nakon toga datuma.

Autorica u članku obrazlaže sadržajne odredbe navedene Direktive, navodeći obveznike primjene i informacije koje su obvezni objavljivati u izvješću o informacijama o porezu na dobitak.

  1. Uvod
  2. Područje primjene
  3. Sadržaj izvješća
  4. Zaključak
Hashtags:
#InformacijeOPorezuNaDobit, #MultinacionalnaDruštva, #NačeloTransparentnosti, #PorezNaDobit