Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 7.2022
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
76.
Autor/i:
Sažetak:
  • OBVEZNO PRAVO

39. Sklapanje ugovora (čl. 247. ZOO-a)

• Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica, kada je izostao potpis grada S. kao treće ugovorne stranke, a iz kojeg ugovora bi proizašla daljnja obveza grada S. i tuženice prema tužitelju, onda je pravilno ocijenjeno da taj ugovor nije sklopljen.

40. Ništetnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (čl. 322. ZOO-a)

• Kada je osnovna pobuda bila da se nju osigura i zaštiti od jednog od zakonskih nasljednika, a tužena je za tu pobudu evidentno znala, znači da je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen s osnovnom namjerom rješavanja imovinskopravnih odnosa. Radi se dakle o nedopuštenoj pobudi za koju su znale obje ugovorne stranke, a što ga čini ugovorom protivnom moralu, a time i ništetnim.

41. Zastara komunalnog doprinosa (čl. 32. ZKG-a)

• Kako je izvršenje rješenja o komunalnom doprinosu stavljeno u nadležnost jedinica lokalne samouprave, koje izvršenje provodi u skladu s propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak odnosno dobit, i u svezi zastare prava na utvrđivanje i naplatu obveze komunalnog doprinosa primjenjuju se odredbe specijalnog propisa i to konkretno Opći porezni zakon.

42. Raskid ugovora (čl. 360. ZOO-a)

• Radi se o dva ugovora (ugovoru o kupoprodaji nekretnina i ugovoru o uređenju međusobnih odnosa,) u jednom aktu. Raskidom ugovora o kupoprodaji zbog neisplate kupoprodajne cijene od strane kupca, nije raskinut i ugovor o uređenju međusobnih odnosa.

43. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (čl. 66. ZOO-a)

• Kada I. tuženik nakon predmetnog darovanja nema neke druge imovine te kada su mu svi računi blokirani 2500 dana, onda je pravilan zaključak da je predmetno darovanje poduzeto na štetu tužiteljice jer I. tuženik zbog učinjenog darovanja nema sredstava za ispunjenje tužiteljičine tražbine.

  • STVARNO PRAVO

28. Nepošteni posjed (čl. 165. ZV-a)

• Kako je tužba na priznanje prava vlasništva podnesena 2001., a sud prvog stupnja utvrđuje da je punomoćnik tuženika najkasnije 19. ožujka 2001. primio tužbu kada je održano ročište u postupku radi priznanja prava vlasništva na nekretnini koja je bila predmet posjeda, to je tuženik od tog trenutka u položaju nepoštenog posjednika.

29. Bračna stečevina – ulaganje u zajedničku imovinu (čl. 287. ZBPO-a)

• Veličina udjela bračnih drugova u imovini stečenoj za vrijeme trajanja braka ne može se mijenjati jednostranom voljom jednog bračnog druga na način da isti nakon razvoda braka vrši ulaganja u zajedničku imovinu. Bračnom drugu koji je jednostrano vršio ulaganja u zajedničku imovinu pripada jedino obveznopravni zahtjev da traži naknadu za izvršene korisne poboljšice.

30. Društveno vlasništvo (čl. 390. ZV-a)

• Pretvorba tužitelja iz građanskopravne u društvenopravnu osobu i njegovu imovinu, pa tako i nekretnine koje su do tada bile u vlasništvu pretvaraju se u društveno vlasništvo i na taj se način vrši pretvorba po samom zakonu. Status društvenog vlasništva objekta zakupa temelji se na samom zakonu, a za takvo stjecanje irelevantna je uknjižba nekretnine u zemljišnoj knjizi.

31. Pravni položaj nepoštenog posjednika (čl. 165. ZV-a)

• Kako je u konkretnom slučaju tužitelj bio nepošteni posjednik predmetne nekretnine, te kako nije niti tvrdio a niti dokazivao da je imao troškove nužnih ulaganja u predmetnu nekretninu, a koji troškovi bi bili nužni i za vlasnika, to dakle tužitelj nema pravo na utuženu naknadu prema odredbi članka 165. stavak ZVDSP.

  • OBITELJSKO PRAVO

7. Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta (čl. 210. OBZ-a)

• Redovito školovanje znači redovito ispunjavanje obveza tj. polaganja ispita, upisivanja godine, pa makar i djelomično, polaganje kolokvija, pristupanje predavanjima i sl., pa makar se radilo o izvanrednom studiju.

8. Bračna stečevinA (čl. 248. OBZ-a)

• Kada je imovina bračnih drugova stečena zajedničkim sredstvima stečenim radom i nesporno među strankama predstavlja bračnu stečevinu

Hashtags: