Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
  • OBVEZNO PRAVO

44. Odgovornost za štetu (čl. 1067. ZOO-a)

• Za štetu koju pretrpi radnik odgovara poslodavac po općim propisima obveznog prava, a koje odredbe su identične odredbi čl. 193. st. 4. i 6. ZSOSRH na koje se poziva tuženik, stoga je pravilno utvrđeno da ne postoji oslobođenje od odgovornosti tuženika iz čl. 1067. st. 2. i 3. ZOO-a.

45. Odgovornost maloljetnika za štetu (čl. 1051. ZOO-a)

• Roditelji odgovaraju po kriteriju presumirane krivnje, što znači da je na njima teret dokaza, da bi se oslobodili odgovornosti za štetu, da je šteta nastala bez njihove krivnje a pojam krivnje vezan je za standard pažnje.

46. Zahtjev za naknadu štete (čl. 12. ZOOP-a)

• Kada je riječ o šteti iz prometa u kojoj je oštećenik osiguravatelju podnio odštetni zahtjev, zatezna kamata na neimovinsku i imovinsku štetu oštećeniku pripada od dana podnošenja odštetnog zahtjeva osiguravatelju, a to se odnosi na svaku štetu koju je osiguratelj mogao predvidjeti odlučujući o odštetnom zahtjevu.

47. Usluga opskrbe plinom - promjena vlasnika nekretnine (čl. 30. Odluke/85)

• Prema stajalištu ovoga suda u parnici se može dokazivati da obveznik podmirenja utužene usluge nije imao status vlasnika ili korisnika nekretnine, pri čemu neobavještavanje komunalnog društva o promjeni vlasništva ne može predstavljati osnovu za obvezivanje na plaćanje naknade za pruženu uslugu opskrbe plinom u razdoblju za koje su tuženici dokazali da njihov prednik nije bio vlasnik ili korisnik nekretnine.

  • STVARNO PRAVO

32. Poslovi redovne uprave (čl. 86. ZV-a)

• U konkretnom slučaju, kada sanacija fasade i postavljanje izolacije, te popravak krova nisu rađeni tijekom 45 godina od gradnje zgrade, isto i po mišljenju ovog suda predstavlja građevne promjene nužne radi održavanja u smislu čl. 86. ZV, pa dakle za isto, kao posao redovite uprave, nije bila potrebna suglasnost svih suvlasnika već samo većine.

33. Upis prava vlasništva u zemljišne knjige (čl. 159. ZV-a)

• Tužitelj je ovlašten zahtijevati utvrđenje stjecanja prava vlasništva na temelju zakona (dosjelošću) uz zahtjev kojim se tužitelj ovlašćuje ishoditi uknjižbu stečenog prava vlasništva uz brisanje tog prava s upisanog imena što je tuženik dužan trpjeti.

34. Tužbeni zahtjev za trpljenje provedbe parcelacije (čl. 5. ZV-a)

• Vlasnik fizički i geometrijski točno određenog realnog dijela nekretnine koja čini novoformiranu česticu ovlašten je zahtijevati trpljenje provedbe parcelacije nekretnine i trpljenje upisa vlasništva novoformirane zemljišnoknjižne čestice u zemljišne knjige.

35. Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe (čl. 119. ZV-a)

• Predmnijevani vlasnik može uspješno štititi svoje pravo na predmetu ovrhe kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bi nesavjestan, nepošten odnosno da je zlouporabio svoje pravo.

36. Rok za opravdanje predbilježbe (čl. 62. ZV-a)

• Tužba za opravdanje predbilježbe podnesena nakon proteka roka od 15 dana nije nepravodobna, ako je podnesena prije podnošenja prijedloga za brisanje predbilježbe ili bar isti dan kada je prijedlog prispio zemljišnoknjižnom sudu.

  • RADNO PRAVO

35. Ugovor o radu (čl. 14. ZR-a)

 Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Rad tužitelja kod tuženika nije imao karakter volonterskog rada niti se navedeni propis može primijeniti s obzirom da tuženik kao trgovačko društvo ne pripada krugu mogućih organizatora volontiranja.

36. Otkaz – iznošenje obrane radnika (čl. 119. ZR-a)

• Poslodavac nije obvezan radniku omogućiti iznošenje obrane ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini. To znači da je uskrata mogućnosti iznošenja obrane relevantna samo ako bi radnikova obrana, da je iznesena, odvratila poslodavca od donošenja odluke o otkazu,

Hashtags: