Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
96.
Autor/i:
Sažetak:

OBVEZNO PRAVO

Pravo na naknadu štete (čl. 23. ZOOP-a)

• Imajući u vidu da je D. Š. koristio predmetno vozilo bez registarskih oznaka u razdoblju od godine dana prije štetnog događaja, tijekom kojeg se s njim znao voziti i pok. M. Š. koji je znao i da D. Š. nema vozačku dozvolu, ovaj sud prihvaća kao pravilan zaključak da je ocu tužiteljice kao suputniku koji je dobrovoljno ušao u automobil kojim je uzrokovana šteta bilo poznato da je automobil neregistriran.

Ugovor o preuzimanju duga (čl. 96. ZOO-a)

• Kako se tužiteljica nije usuglasila sa ugovorima o preuzimanju duga takvi ugovori za tužiteljicu nisu nikada nastali, a za tuženika i društvo A. d.o.o. mogu predstavljati samo ugovore o pristupanju dugu.

• Zastara tražbine zateznih kamata (čl. 233. ZOO-a)

• Kada zatezne kamate, kao povremena tražbina, nisu ovršnom ispravom izričito dosuđene, tada je ta tražbina samostalna tražbina, jer ona ne proistječe iz ovršne isprave, pa kako dospijeva ubuduće, na zastaru takve tražbine kamate, kao samostalne tražbine, koja ne slijedi sudbinu glavne tražbine, ne dolazi do primjene odredbe st. 2. čl. 233. ZOO.

• Naknada štete i orijentacijski kriteriji (čl. 1086. ZOO-a)

• Neosnovano tuženik tvrdi da su predmetni štetni događaj i šteta nastali prije nego što je Vrhovni sud RH zauzeo pravno shvaćanje kojim se mijenja dosadašnja praksa o visini naknade neimovinske štete, te da to shvaćanje ne bi smjelo djelovati retroaktivno, jer ono i ne djeluje retroaktivno nego se primjenjuje na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima suđenja (ubuduće), tj. od dana prihvaćanja na sjednici Građanskog odjela VSRH.

• Naknada izmakle koristi (čl. 360. ZOO-a)

• Proizlazi da se pravo na naknadu izmakle koristi priznaje pod pretpostavkama da je postojala namjera stjecanja koristi koja se zbog štetnikova postupka izjalovila, tako da nije dovoljno da je oštećenik imao samo mogućnost povećanja svoje imovine, te da je postojala objektivna vjerojatnost da bi oštećenik zaista stekao dobitak da nije bio u tome spriječen.

• Obavijest o ustupu tražbine (čl. 82. ZOO-a)

• Iako je ustupitelj obvezan obavijestiti dužnika o ustupanju, činjenica da dužnik nije obaviješten o ustupanju tražbine novom vjerovniku nije od utjecaja na valjanost ugovora o ustupu. Dapače, vođenje parnice od strane novog vjerovnika može se smatrati obavještavanjem o ustupanju tražbine.

STVARNO PRAVO

• Pravo služnosti (čl. 179. ZV-a)

• Tužitelj izvršava služnost kako je zahtijevao tužbenim zahtjevom i kako je upisan u zemljišne knjige, do trenutka kad se ista služnost preloži i kao takva upiše u zemljišne knjige.

• Dosjelost (čl. 114. ZV-a)

• Kako tužiteljica tvrdi da je stekla vlasništvo dugotrajnim, nesmetanim posjedovanjem, dakle dosjelošću, mora dokazati postojanje pretpostavki za stjecanje prava vlasništva dosjelošću.

• Ispravak pogrešnog upisa (čl. 119. ZZK-a)

• S obzirom na to da je tuženik uspio u pravnoj stvari radi ispravka pogrešnog upisa njegovo dosuđeno pravo dobiva ono mjesto u prvenstvenom redu koje mu je bilo osigurano zabilježbom spora.

RADNO PRAVO

• Naknada za neiskorišteni godišnji odmor (čl. 82. ZR-a)

• Regres za godišnji odmor je prigodna nagrada čija isplata nije zakonska obveza poslodavca, a ne predstavlja naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u smislu odredaba čl. 81. i 82. ZR-a pa visina sporne naknade ne može biti određena u visini regresa koji je tuženik isplaćivao svojim radnicima u spornom razdoblju.

Odgovornost radnika za štetu (čl. 107. ZR-a)

• Postupanje tuženice – radnika je krajnja nepažnja, jer bi se svaki prosječan radnik, koji obavlja poslove poslovođe, morao ponašati tako da čini ono za što je zadužen u okviru svog radnog mjesta, odnosno da kontrolira da se utržak ostvaren u poslovanju prodavaonice (u kojem je poslovođa) položi na odgovarajuće mjesto, konkretno sef banke.

Regresna odgovornost radnika (čl. 109. ZR-a)

Hashtags: