Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
 • OBVEZNO PRAVO

Tijek zatezne kamate / naknada štete (čl. 12. st. 4. ZOO-a)

 • Pri donošenju odluke o tijeku zateznih kamata na dosuđenu neimovinsku i imovinsku štetu sud je dužan cijeniti odredbu čl. 12. st. 4. ZOO-a u prometu kojom je propisano da u slučaju neizvršenja obveze isplate naknade štete u roku iz st. 1. toga članka, oštećena osoba uz dužni iznos naknade štete, ima pravo i na isplatu iznosa kamate i to od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

Početak zastare u odnosu na preinačeni tužbeni zahtjev / novi orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda Republike Hrvatske (čl. 1100. st. 2. ZOO-a)

 • Primjena zastarnog roka na dio zahtjeva za naknadu neimovinske štete preinačen nakon izmjene Okvirnih kriterija i iznosa za utvrđivanje visine pravične novčane naknade neimovinske štete predstavlja nepredvidivu primjenu mjerodavnog prava i posljedično je suprotna ciljevima pravne sigurnosti i poštenog suđenja.

Preinaka tužbenog zahtjeva / tijek zatezne kamate na preinačeni dio tužbenog zahtjeva (čl. 29. st. 1. i 2. ZOO-a)

 • Kamata na preinačeni dio tužbenog zahtjeva za naknadu neimovinske štete teče od dana podnošenja odštetnog zahtjeva, odnosno tužbe.

Zastupanje u osiguranju

(čl. 16. st. 3. ZPZO-a)

 • Poslovi pronalazaka klijenata ne smatraju poslovima trgovinskog zastupanja već poslovima posredovanja u zastupanju.
 • STVARNO PRAVO

Naknada za gradnju stambenog objekta na dijelu zemljišta bez pravne osnove (čl. 155. st. 3. ZVDSP-a)

 • Ako se vlasništvo povlasne i poslužne nekretnine nađu u imovini iste osobe, tada tim sjedinjenjem samim po sebi prestaje stvarna služnost. U situaciji ako se vlasništvo povlasne i poslužne nekretnine razdvoji tada se stvarna služnost ponovno aktivira kada prestane vlasništvo iste osobe.

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine (čl. 36. st. 1. ZVDSP-a)

 • Ne može se zahtijevati utvrđenje prava suvlasništva razmjerno utvrđenoj površini zemljišta.

Pravo na naknadu za koristi u odnosu na posjednika nekretnine (čl. 165. ZVDSP-a)

 • Naknadu za ostvarenu korist za korištenje tuđe nekretnine u obvezi je plati onaj tko je posjedovao nekretninu vlasnika bez pravnog osnova.

Zapreka za ostvarivanje prava na zaštićeni najam (čl. 31. st. 2. ZNS-a)

 • Svrha zaštićene najamnine i zaštićenog najmoprimca ima izraženu socijalnu zaštitnu funkciju te je smisao zaštićene najamnine rješavanje stambenog problema na privilegirani način za one najmoprimce čije imovno stanje ne omogućava rješavanje stambenog problema na drugi način.
 • OVRŠNO PRAVO

Stjecanje vlasništva temeljem zaključka o dosudi (čl. 101. OZ-a)

 • Ukidanje ili preinaka rješenja o ovrsi poslije pravomoćnosti rješenja o dosudi ne utječe na pravo vlasništva kupca stečenog u skladu s odredbom čl. 101. Ovršnog zakona.
 • ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Pravni učinci zabilježbe spora (čl. 81. st. 1. i 2. ZZK-a)

 • Dopuštena je uknjižba prava vlasništva pod prvenstvenim redom zabilježbe prvenstvenog reda radi otuđenja nekretnine iako je kasnije upisana zabilježba ovrhe.
 • PREKRŠAJNO PRAVO

Regresna tužba / analiza alkohola u krvi (čl. 179. st. 2. ZSPC-a)

 • Parnični sud nije vezan činjeničnim opisom navedenim u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.
Hashtags: