Pravo dokumentarnih akreditiva (2) - vrste akreditiva

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Pravo dokumentarnih akreditiva (2) - vrste akreditiva
Stranica:
20.
Autor/i:
Dr. sc. Branko VUKMIR
Sažetak:
Pravo dokumentarnih akreditiva razvilo se kao sredstvo osiguranja naplate za isporučenu robu i usluge u međunarodnoj trgovini. Dokumentarni akreditivi rezultat su međunarodne trgovačke i bankarske prakse. Ta je praksa stvorila i razne vrste akreditiva koje omogućuju i različite načine plaćanja. Praksa dokumentarnih akreditiva se stalno usavršava, a promjene se odražavaju u dosta čestim revizijama Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive, koje objavljuje Međunarodna trgovačka komora u Parizu (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 500) (u daljnjem tekstu: "JP"). Revizija koja sada vrijedi primjenjuje se od 1. siječnja 1994.
Hashtags: