Evidencije u području rada

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Evidencije u području rada
Stranica:
72.
Autor/i:
Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Sažetak:
Zavod za mirovinsko osiguranje (u nastavku teksta: Zavod) obvezatno vodi matičnu evidenciju o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja. Obveznici plaćanja doprinosa, a to su poslodavci pravne i fizičke osobe, dužni su Zavodu dostavljati podatke propisane Pravilnikom o vođenju matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (Nar. nov., br. 2/99. - u nastavku teksta: Pravilnik). Člankom 110., st. 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98. - u nastavku teksta ZOMO) propisano je da se mirovinski staž, plaća, osnovice osiguranja te druge činjenice koje utječu na stjecanje i utvrđivanje prava, uzimaju pri ostvarivanju prava na mirovinu na osnovi podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji. Znači da se za vrijeme trajanja radnog vijeka osiguranika po službenoj dužnosti prikupljaju i čuvaju podatci potrebni za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. S obzirom na to da su poslodavci dužni dostavljati na propisanim tiskanicama podatke Zavodu, pretpostavka da bi se to moglo ostvariti je bila da se prethodno propišu obveze poslodavcima o obvezatnom vođenju evidencija iz područja rada. S obzirom na važnost evidencija iz područja rada, država zakonom uređuje ta pitanja kako bi se evidencije vodile na jedinstven način.
Hashtags: