Pravo uvoza i privremenog uvoza robe stranih putnika koji kao turisti dolaze na privremeni boravak u Republikku Hrvatsku

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Pravo uvoza i privremenog uvoza robe stranih putnika koji kao turisti dolaze na privremeni boravak u Republikku Hrvatsku
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Prava uvoza i privremenog uvoza robe stranih putnika koji kao turisti dolaze na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku u turističke svrhe uređena su odredbama čl. 54. i 54a. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96. i 75/99.), Aneksom B.6. i Aneksom C. Konvencije o privremenom uvozu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori, br. 16/98.), čl. 149. i 187., st. 1., t. 2. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 94/99., 117/99. i 73/00.), odredbama Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99., 48/00., 49/00., 77/ 00. i 12/01.) u čl. 329., 334., 337., 346., 347., 633., 634. i 635., čl. 12., t. 3. i čl. 21., st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/ 96., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), čl. 70., st. 1., t. 3. i čl. 120. do 126. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96., 113/97., 7/99., 112/99., 119/99. - isp., 44/00., 63/00., 80/00. i 109/00.), čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca (Nar. nov., br. 69/97.), čl. 71., 73. i 74. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 91A/93., 36/98. i 32/01.) te propisima o nadzoru kakvoće.
Hashtags: